A köznevelési intézmény rendes napi működése során a pedagógusok óradíjának meghatározása nem szerepel a lényeges kérdések között, mert a pedagógusok illetményét nem az óradíjuk és a ténylegesen megtartott órák/foglalkozások száma határozza meg, hanem a pedagógus előmeneteli rendszer szabályai és a garantált illetményeket tartalmazó táblázat. Az eseti helyettesítés elrendelésekor szintén nincs szerepük az óradíjaknak, hiszen az eseti helyettesítés – a jogszabályban meghatározott mértékig – mindig ingyenes.

Az óradíjak meghatározása két esetben válik fontossá az érintett pedagógusok és a vezetők számára. Egyik ilyen eset a jogszabályokban meghatározott munkaidőn túl elrendelt munkavégzés esete, azaz a rendkívüli munkaidőben elrendelt munka. A másik eset a pedagógus számára elrendelt ügyelet vagy készenlét esete, amely jellemzően többnapos osztálykirándulások, erdei iskolai foglalkozások vagy más projektoktatási formák esetében fordul elő.

Ezek a gondok okozhatnak némi fejfájást!

A pedagógusok óradíjának mértékét – bármilyen meglepő – az első esetben, tehát a gyakran előforduló túlmunka, pontosabban a rendkívüli munkaidő terhére elrendelt munkavégzés esetén semmiféle közoktatási jogszabály nem szabályozza. Foglalkozzunk tehát elsőként azzal, hogy ha a pedagógus számára pl. a heti 26 órán felül nem eseti helyettesítés formájában rendszeres munkavégzést rendelnek el, akkor hogyan kell az óradíjakat meghatározni. Ha tehát a tantárgyfelosztásban/munkabeosztásban például heti 27 óra, óvodapedagógusok esetében 32 óra feletti óraszám szerepel, akkor a pedagógus számára a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó foglalkozást/tanórát rendkívüli munkaidőben elvégzendő feladatként kell előírni.

A pedagógusok rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén alkalmazandó óradíjának kiszámításakor a Munka törvénykönyve 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján kell eljárni, amely szerint az ebben az esetben fizetendő bérpótlékot – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló egy órára jutó alapbérével kell meghatározni. Ez a rendelkezés tehát a minimális óradíjak meghatározásáról rendelkezik úgy, hogy az óradíj kiszámítása a pedagógus alapbérének az egy hónapra jutó munkaórák számával, azaz 4,33*40-nel, tehát 173,2-del történő osztásával határozható meg. Ha azonban ezt az eljárást követnénk, akkor a pedagógus által megtartott óra/foglalkozás díjazását a heti 40 órás munkaidő egy órájára jutó mértékével azonosítanánk. Tehát ugyanúgy járnánk el, mintha egy műszerész a heti 40 óráján felül még egy további órát dolgozna rendkívüli munkaidőben.

Amikor azonban a pedagógusok megtartanak egy órát/foglalkozást, arra fel kell készülniük, össze kell állítaniuk a kísérleteket, el kell készíteniük az óvodai foglalkoztatáshoz szükséges eszközöket, ki kell javítaniuk a megíratott dolgozatokat, stb. Tehát teljes mértékben méltatlan lenne az óradíjat a heti munkaidő 40-ed részével meghatározni, hiszen a megtartandó foglalkozáshoz még az annak időtartamát meghaladó más feladatok is társulnak.

Mivel azonban a Munka törvénykönyve megengedi az „eltérő megállapodás” alkalmazását, az óradíjak meghatározására kereshetünk más méltányos eljárást is. Ehhez a kapaszkodót a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdése szolgáltatja, amely a jogszabály eredeti elrendelésében kizárólag a pedagógus számára elrendelt ügyelet és készenlét díjazására vonatkozik. Ennek alapján az óradíjak meghatározását a következők szerint javasoljuk:

Az óradíjat a pedagógus alapbérének/alapilletményének a következő számmal történő osztásával határozzuk meg: 4,33 (az egy átlagos hónapban lévő hetek száma) és a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének alsó határa. Ez utóbbi tanítók és tanárok esetében 22 óra, óvodapedagógusok esetében 32 óra. A tanítók és tanárok esetében tehát az alapbért 95,26-tal, óvodapedagógu-sok esetében pedig 138,56-tal kell elosztani.

Abban az esetben, amikor az intézmény a pedagógusok számára – többnapos osztálykirándulás, erdei iskola, stb. lebonyolításakor – ügyeletet vagy készenlétet rendel el, ugyanígy kell eljárni azzal a különbséggel, hogy a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdésének pontos rendelkezését követve az óradíjat nem a pedagógusok alapbéréből/alapilletményéből, hanem a pótlékokkal együtt számolt munkabéréből/illetményéből határozzuk meg.