A nyugdíjasok közalkalmazotti jogviszonyban, majd köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatási lehetőségeiről szóló jogszabály 2023. augusztus 1-jei újabb módosításáról

A Kormány a veszélyhelyzeti rendelkezések részeként 2022 júliusában megalkotta a 268/2022. (VII.29.) sz. rendeletét az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának szabályairól. A rendelkezések lényeges mértékben érintették azokat a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusokat és más foglalkoztatottakat, akik betöltötték a számukra irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy annak közvetlen közelében vannak, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjat állapítottak meg számukra. A Kormányrendeletnek a nyugdíjasok további foglalkoztatását megengedő rendelkezései eredetileg azonban csak 2023. augusztus 31-ig voltak hatályban, a rendelet szerint az öregségi nyugdíj folyósítása mellett fenntartott közalkalmazotti jogviszony után járó illetmény mellett csak eddig az időpontig volt lehetséges az öregségi nyugdíj folyósítása. A Kormány azonban a 159/2023. (IV.28.) rendeletével módosította a nyugdíjas közalkalmazottak továbbfoglalkoztatási lehetőségeiről szóló 268/2022. (VII.29.) sz. rendeletét, amelynek során a jogszabályból törölte a 2023. augusztus 31-i határidőt. 2023. április 29-től tehát már nem csak 2023. augusztus 31-ig, hanem határozatlan ideig az öregségi nyugdíjellátásban részesülő közalkalmazottak esetében az öregségi nyugdíj folyósítását követően már nem volt szükséges a közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetése, így a közalkalmazotti jogviszonyuk után járó illetmény mellett az öregségi nyugdíj összegére is jogosultak voltak.

A 2023. augusztus 1-jén hatályba lépett 353/2023. (VII.27.) Korm. rendelet azonban kivonta a hatályból a fentiekben említett két Kormányrendeletet, azaz az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII.29.) Korm.rendeletet, valamint az ennek alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII.29.) Korm.rendeletet. Ezzel összefüggésben felvetődhet az a kérdés, hogy a fenti Kormányrendeletek törlését követően talán már nem lehetséges a közalkalmazotti jogviszony fenntartása az öregségi nyugdíj folyósításával párhuzamosan! Megnyugtatjuk az érintett olvasókat és az intézményvezetőket: a közalkalmazotti jogviszony 2023. december 31-i megszűnéséig és az azt követően létrejövő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban sincs akadálya annak, hogy a köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók a jogviszonyuk után járó illetményük mellett öregségi nyugdíjukat is megkaphassák.

Ennek nem túlságosan egyszerű, de kis figyelemmel megérthető részleteit az alábbiakban ismertetjük.

a) 2023. augusztus 1-jei hatályba lépéssel az Országgyűlés módosította a Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny-törvény) 83/C. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint:

83/C. § (1) A Kormány rendeletében – a közfeladatellátás biztosítása érdekében – meghatározott kivétellel az öregségi nyugdíj folyósítását – az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

  1. A 352/2023. (VII.27.) Korm.rendelet megalkotta a fenti törvény 83/C. § (1) bekezdésének első és második sorában meghatározott kivételeket az alábbiak szerint:

b) 352/2023. (VII.27.) Korm.rendelet 4. §: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet a következő 73/B. §-sal egészül ki:

73/B. § (1) A nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállására tekintettel, ha a jogviszony

  1. a) szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,
  2. b) köznevelési intézményben vagy
  3. c) szakképző intézményben …áll fenn.

73/B. § (2) A nyugdíjas az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál áll fenn.

*

Összefoglalva a fenti jogszabályváltozások lényegét: a köznevelési intézményekben, szakképző intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban álló nyugdíjas pedagógusok és más munkavállalók foglalkoztatása továbbra is lehetséges közalkalmazotti jogviszonyban úgy, hogy a jogviszony fenntartása mellett az öregségi nyugdíjuk folyósítását sem kell szüneteltetniük. A Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései szerint azonban 2023. december 31-én az érintettek döntő többsége számára véget ér a közalkalmazotti jogviszony, és 2024. január 1-jétől köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban folytathatják tevékenységüket. A Tny-törvény 83/C. § (1) bekezdése azonban 2024. január 1-jétől ismét módosulni fog, mert a közalkalmazotti jogviszony mellé a törvény immár beemeli az új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt is. Megnyugtatásként közöljük a Tny-törvény e paragrafusának 2024. január 1-jétől hatályos előírását is:

83/C. §(1) A Kormány rendeletében – a közfeladatellátás biztosítása érdekében – meghatározott kivétellel az öregségi nyugdíj folyósítását – az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, költségvetési intézménynél köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, …áll.

Tehát az öregségi nyugdíj folyósítása mellett 2023. december 31-ig továbbra is lehetséges a közalkalmazotti jogviszony fenntartása, majd 2024. január 1-jétől az új köznevelési foglalkoztatotti jogviszony fenntartása, azaz a nyugdíjasok nyugdíjuk megtartása mellet korlátlanul foglalkoztathatók a köznevelési és a szakképző intézményekben. Nem kétséges, hogy erre a rendelkezésre a krónikus pedagógushiány miatt feltétlenül szükség van a rendszer működőképességének megtartása érdekében!

Kelt 2023. augusztus 5-én

Petróczi Gábor

köznevelési szakértő, c. főiskolai docens