Megjelent a pedagógusok 2024. január 1-jétől érvényes új illetményéről szóló Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 2024. január 18-án este kiadott 4. számában megjelent a pedagógusok 2024. január 1-jétől alkalmazandó illetményéről rendelkező 3/2024. (I.18.) Korm.rendelet. Ennek 3. §-ban foglalt rendelkezésével a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) kiegészült az alábbi 88/A. §-sal.

Vhr. 88/A. § (1) A munkáltató a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: pedagógus) havi illetményét a Púétv. 97. § (1) bekezdése szerinti fokozata alapján a 98. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – olyan módon állapítja meg, hogy a havi illetmény összege – az esélyteremtési illetményrészt ide nem értve –

a) Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig,

b) Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig,

c) Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig,

d) Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet.

Vhr. 88/A. § (2) Ha a  pedagógus hároméves vagy ennek egész számú többszörösével azonos mértékű, a  42.  §-ban meghatározottak szerint számítandó szakmai gyakorlatot az  előző naptári évben fejezett be, és ebben az  időszakban illetményemelésben nem részesült, akkor a  havi illetményét a  munkáltató a  tárgyév január 1-jén a tárgyévet megelőző év december havi illetménye legalább 102,5%-ában állapítja meg. (3) A  (2)  bekezdés alkalmazása során nem minősül illetménynövelésnek, ha a  pedagógus számára magasabb fokozatba történő átsorolás vagy a teljesítményértékelés eredménye okán lett magasabb illetmény megállapítva.

A Kormányrendelet 4. §-ában módosítja a Vhr. rendelkezéseit az új 95/A. § beemelésével az alábbiak szerint:

Vhr. 95/A.  § (1) Ha az  érintett pedagógus, valamint a  pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott a  munkaköre betöltéséhez előírt szakképzettséget mesterképzésben szerezte, akkor a  pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélkül számított – a  Púétv. 98.  § (5)  bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrészt nem tartalmazó – havi illetményét a 88/A. § (1) bekezdése figyelembevételével meghatározott összegnél 2%-kal magasabb mértékben kell meghatározni.

 (2) Ha a  tantárgy oktatásához megfelelő tanári szakképzettséggel rendelkező pedagógus az  5.  mellékletben meghatározott tantárgyat tanítja, akkor a  Púétv. 98.  § (5)  bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrészt nem tartalmazó havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összegét 4%-kal magasabb mértékben (a továbbiakban: egyes tantárgyak után járó illetménynövekedés) kell meghatározni.

(3) Ha a  (2)  bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő pedagógus az  (1)  bekezdésben foglalt feltételnek is megfelel, akkor az egyes tantárgyak után járó illetménynövekedést az (1) bekezdés szerint megállapított illetmény figyelembevételével kell meghatározni.

(4) Az egyes tantárgyak után járó illetménynövekedésre való jogosultság a tantárgyfelosztásban az 5. melléklet szerinti tantárgy tanítására történt kijelölés hónapjának első napjától a  kijelölés megszüntetése hónapjának utolsó napjáig, illetve ha kijelölés megszüntetésére a tanítási év végével vagy azt követően kerül sor, a tanév utolsó napjáig szól. (5) A  Púétv. 98.  § (5)  bekezdésének alkalmazása során az  esélyteremtési illetményrész alapjául szolgáló havi illetmény összegének részét képezi az  (1)  bekezdés szerinti illetménynövekedés és az  egyes tantárgyak után járó illetménynövekedés is.

*

Rövid összegzés:

A 3/2024. (I.18.) Korm.rendeletben immár jogszabályban rögzített formában jelentek meg a Belügyminisztérium 2023. december 29-i koncepciójában megfogalmazott elemek. Ez a rendelkezés képezi tehát alapját a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba került pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kollégák illetménye megállapításának. Tehát immár jogszabály rögzíti, hogy 2024. január 1-jétől a Gyakornokok illetménye minimum 528.800 Ft, a Pedagógus I. fokozatban lévőké 538.000 Ft, a Pedagógus II. fokozatba soroltaké 555.000 Ft, a Mesterpedagógus fokozatúaké 630.000 Ft, míg a Kutatótanár fokozatban lévőké minimum 750.000 Ft. A kinevezésekben tehát az a Púétv. rendelkezései mellett a Vhr. 88/A. §-ára lehet és kell hivatkozni.

Az illetmények megállapításának új szabályáról rendelkezik a Vhr. 88/A. § (2) bekezdése azzal a rendelkezésével, hogy részben „visszahozza” a háromévenkénti illetményemelés kötelezettségét azzal, hogy azon érintettek esetében, akiknek utolsó hároméves szakmai gyakorlata alatt nem történt illetményemelés, 2,5%-os illetményemelésre jogosultak. Ez a rendelkezés – jószándékát meg nem kérdőjelezve – még sok fejtörést okozhat az igazgatók és a pedagógusok számára, de ennek részleteiről majd bővebben és később!

A pedagógus illetmények megállapításakor figyelemmel kell lenni a Vhr. új 44/A. §-ára, amely szerint az egyetemi szintű (mesterfokozatú, MA) szakképzettséggel rendelkező pedagógusok esetében a 88/A. §-ban meghatározott minimális illetményüket 2 %-kal meg kell emelni.

A Vhr. új 95/A. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt tantárgyakat (matematika, digitális kultúra, természettudomány, integrált természettudomány, fizika, kémia, biológia, földrajz) a tantárgy oktatásához megfelelő tanári szakképzettséggel tanító pedagógusok esetében az esélyteremtési illetményrészt nem tartalmazó havi illetményük pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összegét 4%-kal magasabb mértékben kell meghatározni. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Vhr. 95/A. § (4) bekezdése meghatározza azt is, hogy a szóban forgó tantárgyak után járó illetménynövekedésre való jogosultság időtartama az adott tantárgy tanítására a tantárgyfelosztásban történő megbízás időtartamára szól.

2024. január 19-én 9.30 órakor

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő