A hozzám forduló óvodaigazgatók egyik leggyakoribb problémája az, hogy az óvodapedagógushiány, a betöltetlen pedagógus álláshelyek miatt igen gyakran szükségessé válik, hogy az óvodavezető a Púétv. 2/A. mellékletében egyértelműen meghatározott heti foglalkozási óraszámánál többet töltsön az óvodai csoportban, mert nem áll rendelkezésre olyan pedagógus, akit – legalább 8 és 12 óra között – be lehetne osztani a csoportba. Sajnos jellemző helyzetként tekinthetünk arra a problémára is, hogy az egy-két csoportos óvodákban az óvoda vezetőjének a heti 12 órás csoportban töltendő óraszámát jelentősen meghaladó időt kell a csoportban töltenie, mert nincs más pedagógus, akit ezzel a feladattal megbízhatna. Tapasztalataim szerint az esetek nagy részében ilyenkor az óvodai vezetők minden többletdíjazás nélkül látják el a jogszabályokban meghatározott mértéken felüli feladataikat, és a fenntartók többsége egyáltalán nem jogszerűen (vagy sehogyan sem) kezeli a helyzetet. Ugyanez a probléma – talán ritkábban – fordul elő az óvodaigazgató vezetőtársai esetében, amikor az igazgató számukra is kénytelen a jogszabályban meghatározott heti óraszám feletti csoportban töltendő óraszámot elrendelni. Fontos különbség a két eset között, hogy míg az óvoda igazgatója számára a fenntartó munkáltatói jogokat gyakorló képviselője, addig az óvoda egyéb vezetői esetében az óvoda igazgatója rendelheti el a heti óraszám feletti „túlmunkát”, a jogszabályoknak megfelelő elnevezéssel a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést.

Az alábbiakban – egyik kedves olvasóm, Judit kérésére – elkészítettem egy-egy mintát az óvodaigazgató, illetve az óvoda egyéb vezetője (pl. tagóvoda vezetője, óvodavezető-helyettes) számára a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére. A dokumentumok mintája Word formátumban a cikk végén letölthető.

2024. február 29-én

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő

 

Iktatószám: …/2024.

 

Megbízás a rendkívüli munkaidőben ellátandó többlettanításra óvodaigazgató részére

 A többlettanítással megbízott igazgató (óvodavezető):

Az elrendelt többlettanítás heti óraszáma:

A megbízás kezdő és várható záró időpontja:

A fenntartó többlettanítást elrendelő képviselője:

Az óvoda igazgatója feletti munkáltatói jogkör gyakorlójaként a Púétv. 83. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint elrendelem önnek a fentiekben meghatározott időtartamban és heti óraszámban a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést. A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 83. § (1) bekezdésének a) és c) pontja alapján kerül sor. A pedagógusok számára a jogszabályban előírt egyheti elszámolási időszakban az óvodaigazgató csoportban töltendő heti foglalkozásainak óraszáma a Púétv. 2/A. mellékletének előírása szerint (a megfelelő sor aláhúzandó)

  • 50 fős gyermeklétszám alatt heti 12 óra
  • 50-199 fő között gyermeklétszám esetén heti 10 óra
  • 200-449 fő között gyermeklétszám esetén heti 8 óra
  • 450-449 fő között gyermeklétszám esetén heti 6 óra.

Tekintettel arra, hogy az intézmény jogszerű szakmai működésének biztosítása érdekében az óvodában fennálló óvodapedagógus-hiány miatt önnek a fentiekben meghatározott heti óraszám helyett heti … órát kell a csoportban töltenie, elrendelem önnek a két óraszám közötti különbözet többlettanítás formájában történő ellátását. Jelen rendelkezésem során rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésként rendelem el az ön heti foglalkozási óraszámát meghaladó csoportban töltendő munkaidőt.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a Púétv. 83. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján naptári évenként legfeljebb kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. A többlettanítás elrendelése során – egyéb, az óvodákra vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában – alkalmazni rendelem el a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 89. § (3) bekezdésének az iskolában foglalkoztatott vezető megbízással rendelkező pedagógusra vonatkozó előírásait annak ellenére, hogy ön az óvodában teljesíti vezetői és pedagógusi feladatait. Ennek értelmében önt heti legfeljebb nyolc órában ellátott többlettanításáért a Vhr. 89. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás, azaz a ténylegesen teljesített többlettanítási órákért a gyakornoki illetmény 1%-ával azonos többlettanítási óradíj illeti meg.

Elrendelem, hogy munkaidő-nyilvántartásában külön oszlopban szerepeltesse a naponta, illetve hetente rendkívüli munkaidőben megtartott foglalkozásait azzal, hogy heti 40 órás rendes munkaideje helyett heti teljesített tényleges munkaideje a heti 40 óra és a heti többlettanítás óraszámának összegével megegyező kell hogy legyen. Havi munkaidő-nyilvántartását a tárgyhónapot követő 10. napig juttassa el a Polgármesteri Hivatalba, ahol a nyilvántartó dokumentumot ellenőrizzük és megállapítjuk a tárgyhónapban a rendkívüli munkaidő terhére ténylegesen teljesített többlettanítási óraszámát. A havi többlettanítási óradíjak kifizetésére a tárgyhavi munkaidő-nyilvántartás fenti benyújtását követő hónap 10. napjáig kerül sor.

Amennyiben a megbízás időtartama alatt új óvodapedagógus foglalkoztatása vagy más esemény miatt a továbbiakban nem lesz szükség a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésére, úgy jelen megbízás visszavonására is sor kerülhet.

…………… 2024. március hó 1.

……………………………………………….

polgármester, a munkáltatói jogok gyakorlója

 

Iktatószám: …/2024.

Megbízás a rendkívüli munkaidőben ellátandó többlettanításra óvodai vezetők részére

(igazgatóhelyettes, tagintézmény-igazgató, intézményegység-vezető, tagintézményigazgató-helyettes részére)

A többlettanítással megbízott vezető neve:

Vezetői megbízása: (a megfelelő aláhúzandó): igazgatóhelyettes, tagintézmény-igazgató, intézményegység-vezető, tagintézményigazgató-helyettes

Az elrendelt többlettanítás heti óraszáma:

A megbízás kezdő és várható záró időpontja:

A többlettanítást elrendelő igazgató:

A vezetői megbízással rendelkező igazgatóhelyettes, tagintézmény-igazgató, intézményegység-vezető, tagintézményigazgató-helyettes feletti munkáltatói jogkör gyakorlójaként a Púétv. 83. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint elrendelem önnek a fentiekben meghatározott időtartamban és heti óraszámban a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést. A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 83. § (1) bekezdésének a) és c) pontja alapján kerül sor. A pedagógusok számára a jogszabályban előírt egyheti elszámolási időszakban az óvodában vezetői megbízással rendelkező pedagógus csoportban töltendő heti foglalkozásainak száma a Púétv. 2/B. mellékletének előírása szerint (a megfelelő sor aláhúzandó)

  • 50 fős gyermeklétszám alatt heti 26 óra
  • 50-199 fő között gyermeklétszám esetén heti 24 óra
  • 200-449 fő között gyermeklétszám esetén heti 22 óra
  • 450-449 fő között gyermeklétszám esetén heti 20 óra

Tekintettel arra, hogy az intézmény jogszerű szakmai működésének biztosítása érdekében az óvodánkban fennálló óvodapedagógus-hiány miatt önnek a fentiekben meghatározott heti óraszáma helyett heti … órát kell a csoportban töltenie, elrendelem önnek a két óraszám közötti különbözet többlettanítás formájában történő ellátását. Jelen rendelkezésem során rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésként rendelem el az ön heti foglalkozási óraszámát meghaladó csoportban töltött munkaidőt.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a Púétv. 83. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján naptári évenként legfeljebb kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. A többlettanítás elrendelése során – egyéb, az óvodákra vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában – alkalmazni rendelem el a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 89. § (3) bekezdésének az iskolában foglalkoztatott vezető megbízással rendelkező pedagógusra vonatkozó előírásait annak ellenére, hogy ön óvodában teljesíti vezetői és pedagógusi feladatait. Ennek értelmében önt heti legfeljebb nyolc órában ellátott többlettanításáért a Vhr. 89. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás, azaz a ténylegesen teljesített többlettanítási órákért a gyakornoki illetmény 1%-ával azonos többlettanítási óradíj illeti meg.

Elrendelem, hogy munkaidő-nyilvántartásában külön oszlopban szerepeltesse a naponta, illetve hetente rendkívüli munkaidőben megtartott foglalkozásait azzal, hogy heti 40 órás rendes munkaideje helyett heti teljesített tényleges munkaideje a heti 40 óra és a heti többlettanítás óraszámának összegével megegyező kell hogy legyen. Havi munkaidő-nyilvántartását a tárgyhónapot követő 10. napig juttassa el az óvodatitkárnak. A havi nyilvántartó dokumentumot ellenőrizzük és megállapítjuk a tárgyhónapban a rendkívüli munkaidő terhére ténylegesen teljesített többlettanítási óraszámát. A havi többlettanítási óradíjak kifizetésére a tárgyhavi munkaidő-nyilvántartás fenti benyújtását követő hónap 10. napjáig kerül sor.

Amennyiben a megbízás időtartama alatt új óvodapedagógus foglalkoztatása vagy más esemény miatt a továbbiakban nem lesz szükség a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésére, úgy jelen megbízás visszavonására is sor kerülhet.

…………… 2024. március hó 1.

……………………………………………….

                             igazgató