Tájékoztatás a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyról

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján

Tájékoztatom, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) rendelkezései alapján 2024. január 1-jén az ön korábbi jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át. A Púétv. 158. § (3) bekezdésben foglalt kötelezettség alapján a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerülő érintettet 2024. január 15-ig tájékoztatni kell a jogviszony átalakulásáról. E tájékoztatás szempontjait a Púétv. 157. § (3) bekezdése tartalmazza, amelyek alapján Önt 2023. szeptember 15-én írásban tájékoztattam a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létrejöttéről, a jogviszony 2024. január 1. napján bekövetkező átalakulásáról és ennek keretében

  • várható munkaköréről,
  • várható munkaidejéről,
  • várható besorolásáról,
  • várható havi illetményéről, beleértve az esélyteremtési illetményrészt és rendszeres illetménypótlékairól, egyes feladatokért járó megbízási díjáról,
  • munkavégzésének várható helyéről,
  • köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya kezdetének várható napjáról,
  • arról, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony határozatlan vagy határozott időre szól, utóbbi esetben a jogviszony megszűnésének időpontjáról, vagy más megszüntető feltételről,
  • a jogviszonyváltás elutasítására rendelkezésre álló határidőről és az elutasítás jogkövetkezményeiről.

Tájékoztatom, hogy a fentiek figyelembe vételével elkészítettem köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba történő kinevezési okiratát, amelyet 2024. január 15-én átadtam Önnek. Kinevezésében a 2023. szeptember 15-én közölt fenti tartalmú ajánlattól történő eltérés – a Púétv. 158. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – kizárólag az Ön javára volt lehetséges. Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba történő kinevezése a fenti információkat – immár nem „várható”, hanem kinevezésében foglalt tényként tartalmazza, amely kinevezést Ön tudomásul vett és aláírásával elfogadott.

A Púétv. 42. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló érintettet írásban tájékoztatni kell az új jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A tájékoztatást a munkáltatónak – a Púétv. 158. § (3) bekezdésének átmeneti rendelkezése szerint – a kinevezési okmány közlését követő tizenöt napon belül kell teljesítenie. Ennek keretében tájékoztatom Önt az alábbiakról:

a) a munkáltatói jogkör gyakorlója Kiss János igazgató/főigazgató (vagy: Nagy János tankerületi igazgató),

b) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyának kezdete 2024. január 1., köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyára a Púétv., valamint a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni,

c) a munkavégzésének helye a Kossuth Lajos Általános Iskola Jókai Mór Tagiskolája, xxxx Iskolaváros, Iskola utca 1.

d) munkaköri leírásának mai napon történő átadásával tájékoztatom a munkakörébe tartozó feladatokról,

e) napi munkaideje az általános munkaidőre vonatkozó rendelkezések szerint nyolc óra, a heti munkaidőt hétfőtől péntekig öt napra osztja be a munkáltató, a napi munkaidő legkorábban 7.00 órakor kezdődik és legkésőbb 18.00 órakor fejeződik be, a rendkívüli munkavégzésre a Púétv. 83-84. §-aiban leírt rendelkezéseket kell alkalmazni (ha a munkáltató munkaidő-keretben dolgozik, akkor ettől eltérően kell megállapítani a napi, heti munkaidőt),

f) illetményére havonta jogosult, azt a tárgyhónapot követő 10. napig kapja meg, az illetmény elszámolására a tárgyhónapot követő 10. napig kerül sor, az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket a Púétv. 107-108. §-ai tartalmazzák,

g) a havi illetményen túl a munkáltató írásos megbízása esetén jogosult az osztályfőnöki és/vagy munkaközösség-vezetői megbízási díjra, nemzetiségi pótlékra, diabétesz pótlékra, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetben az esélyteremtési illetményrészre; egyéb juttatásokat a munkáltató nem biztosít,

h) alapszabadsága naptári évenként ötven nap, a szabadságának kiadásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket a Púétv. 91-94.§-ai tartalmazzák,

i) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetésével összefüggő szabályokat, így a felmentési idő megállapításának szabályait a Púétv. 49-56.§-ai tartalmazzák,

j) a munkáltató képzési politikája azt célozza, hogy mindenkor rendelkezésre álljon az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges szakképzett pedagógus, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és más munkakörben foglalkoztatott személyi állomány, ennek keretében a pedagógusok esetében tanulmányi szerződés megkötésével támogatja a szükséges tanulmányok elvégzését; a munkáltató által igénybe vehető képzésre fordítható idő időtartamát a munkáltató évente maximum 10 munkanapban határozza meg,

k) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal kapcsolatos közterheket a munkáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak fizeti be,

l) a munkáltatónál nincs érvényes kollektív szerződés hatályban,

m) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló kötelezően tagja a Nemzeti Pedagógus Karnak (egyházi intézmények esetében nem!),

n) a közlés helyben szokásos módját a munkáltatói körlevelek, illetve a tanári szobában lévő faliújság jelentik.

Budapest, 2024. január 30.

……………………………

igazgató/főigazgató

A tájékoztatást a mai napon tudomásul vettem:

  1. január 30.

…………………………….

köznevelési foglalkoztatott