A kötelező minősítés aktuális helyzetéről és feladatairól, a Pedagógus II. fokozat kötelező elérésének eltörléséről

2023. július 4-én az Országgyűlés elfogadta a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 100. számában. A következőkben a pedagógusok minősítési kötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket tárgyaljuk az új törvényben szereplő részben módosult rendelkezések alapján.

A pedagógusok jogállásáról szóló törvény elfogadásáig hatályos jogszabályi rendelkezések szerint életpályáján a Pedagógus II. fokozat elérése minden pedagógus számára kötelező volt. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy „ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni.” A legalább tíz éve már a pedagóguspályán lévő kollégák többsége 2013. szeptember 1-jén, az új pedagógus előmeneteli rendszer hatályba lépésekor került a Pedagógus I. fokozatba. Amennyiben az azóta eltelt időszakban a kolléga szakmai gyakorlata folyamatos volt, akkor a jogszabályban előírt kilenc év 2022. augusztus 31-én telt el. A fentiek szerint tehát az érintettek esetében a Pedagógus II. fokozat elérését célzó kötelező minősítési eljárást le kellene folytatni. Tekintsük most át, hogy ennek pontosan mikor kellene sorra kerülnie, ezt követően pedig foglalkozzunk a minősítési kötelezettséget érintő jogszabály lényeges módosulásának következményeivel és a szükséges teendőkkel!

A Kormányrendelet 39/R. §-ában úgy rendelkezik, hogy aki a 2022. évben a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásától számított kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a kötelező minősítési eljárásban legkésőbb 2023. évben köteles részt venni. Ez azonban távolról sem azt jelenti, hogy a minősítésnek a 2023. évben le kell zárulnia, azaz nem azt jelenti, hogy az érintetteknek 2023-ban teljesíteniük kell minősítési kötelezettségüket. A Kormányrendelet 10/A. § (4) bekezdésben ugyanis úgy rendelkezik, hogy a kötelező minősítési eljárás kezdetét az az időpont jelenti, amikor az intézményvezető a minősítés kötelezettségét az informatikai rendszerben rögzíti. Ennek időpontja pedig a Kormányrendelet 10/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a minősítés évét megelőző év április 15. napja, azaz esetünkben 2023. április 15.

Ha tehát a fentiek szerint a minősítési kötelezettség kezdetét az intézményvezető által az informatikai rendszerben történő 2023. április 15-i időpont jelenti, akkor a portfólió feltöltésének határideje 2023. november 25., tehát a minősítés éve 2024. Az eddig elmondottakból az is következik, hogy azoknak a kollégáknak, akiknek 2023. augusztus 31-én lejárt a kilenc év Pedagógus I. fokozatban eltöltött szakmai gyakorlatuk, nem kellett március 31-ig jelentkezniük a kötelező minősítési eljárásba. Minősítési kötelezettségüket az intézmény igazgatója vagy az óvoda vezetője kísérte figyelemmel, és kötelezettségüket 2023. április 15-ig rögzítette az informatikai rendszerben. Ennek alapján kerülhetne sor a portfólió november 25-ig történő elkészítésére majd feltöltésére, ezt követően 2024-ben a kötelező minősítési eljárás befejezésére.

  1. július 4-én az Országgyűlés elfogadta „A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény”-t, amelyben a Pedagógus II. fokozat kötelező elérésének eltörlését elrendelő 97. § azonban csak 2024. január 1-jén lép hatályba. A törvény 97. § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a Pedagógus II. fokozat elérése már nem kötelező, mert csak a Gyakornok fokozatban lévők minősítésben való részvételi kötelezettségéről rendelkezik.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azonban azoknak a Pedagógus I. fokozatban lévő kollégáknak, akiknek 2023. augusztus 31-én eltelt a Pedagógus I. fokozatban töltött kilenc év szakmai gyakorlatuk, a fentebb elmondottak alapján 2023. november 25-ig fel kellene tölteniük portfóliójukat, a minősítési kötelezettségük alól azonban a törvény vonatkozó paragrafusának 2024. január 1-jei hatályba lépésének napján majd mentesülnek. Ez azonban még nem következett be. Ha tehát nem töltik föl a portfóliót, akkor november 25-től a Hivatal jogszerűen állapíthatná meg azt, hogy minősítési kötelezettségüket nem teljesítették, ugyanis a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése így rendelkezik: Ha a pedagógus a portfólió vagy a pályázat feltöltésére vonatkozó határidőt elmulasztja, az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési vagy bírálati eljárás sikertelenségét.

És most térjünk rá a konkrét helyzet áttekintésére azok esetében, akiknek 2023-ban lejárt a kilenc év Pedagógus I. fokozatban eltöltött szakmai gyakorlatuk, ezért az intézményvezetőjük 2023. április 15-ig rögzítette minősítési kötelezettségüket az informatikai rendszerben. Mint néhány bekezdéssel korábban már leírtuk, jogi értelemben a minősítési eljárás kezdetét a minősítési kötelezettség 2023. április 15-i intézményvezetői rögzítése jelentette. A pedagógusok új életpályájáról szólót 2023. évi LII. törvény erről a minősítési kötelezettségről az átmeneti rendelkezések között az alábbiak szerint rendelkezik:

159. §  (4) A 2023. minősítési évben már megkezdett Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárást azok esetében kell lefolytatni, akik 2023. szeptember 15-éig megtett, a hivatalhoz címzett írásbeli nyilatkozatukban ezt kérelmezik. Kérelem hiányában a hivatal az eljárást 2023. szeptember 16-án megszünteti.

A hatályos jogszabályok alapján tehát az intézményvezetőnek figyelemmel kellett követnie a kilenc év szakmai gyakorlat időtartamát, 2023. április 15-ig a jogszabálynak megfelelően rögzítenie kellett az informatikai rendszerben az érintettek minősítési kötelezettségét, amelynek nyomán 2023. november 25-ig kellene feltölteniük portfóliójukat. Esetükben a 2024. január 1-jén hatályba lépő új rendelkezés eltörli a Pedagógus II. fokozat elérési kötelezettségét. Az előző bekezdésben közölt törvényi rendelkezés azonban éppen azt tartalmazza, hogy a 2023. minősítési évben megkezdett minősítési eljárást csak abban az esetben kell befejezni, ha azt az érintett az Oktatási Hivatalnak 2023. szeptember 15-ig küldött írásbeli nyilatkozatában kérelmezi. Amennyiben a Hivatalhoz ilyen kérelem nem érkezik, akkor az Oktatási Hivatal a már megkezdett minősítési eljárást 2023. szeptember 16-án megszünteti. Ha tehát azon pedagógusok esetében, akiknek 2023-ban lejárt a kilenc év Pedagógus I. fokozatban szerzett szakmai gyakorlatuk (így intézményvezetőjük rögzítette minősítési kötelezettségüket) minősítési kötelezettségét a Hivatal 2023. szeptember 16-án törölni fogja, hacsak ezzel ellentétes írásbeli kérelmet nem nyújtottak be. Akiket tehát munkáltatójuk jelentkeztetett a Pedagógus II. fokozat elérését célzó kötelező minősítési eljárásba, és azon nem kívánnak részt venni, nincs semmiféle teendőjük: a törvény rendelkezésénél fogva a Hivatal a megkezdett minősítési eljárásukat meg fogja szüntetni. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az ezzel kapcsolatos eljárásrendről – a jogszabályi környezet változásaival összhangban – az Oktatási Hivatal a törvény elfogadását követően ad majd részletes tájékoztatást minden érintettnek. Ennek megtörténtéig a 2024. évi kötelező Pedagógus II. minősítési eljárásba bekerült pedagógusnak egyelőre nincs feladata. Mindezekről a Hivatal 2023. június 30-án kelt levelében tájékoztatta az érintetteket. Erről itt talál információt:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/megjelent_2024_minositesi_eljaras

Mindez nem befolyásolja azonban azt, hogy a megfelelő feltételekkel és az előírt szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák – saját döntésük alapján – továbbra is részt vehetnek a Pedagógus II. és a magasabb fokozatok elérését célzó nem kötelező minősítési eljárásokban.

A Köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvény 160. § (6) bekezdése olyan rendelkezést is tartalmaz, amely szerint nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2023/2024. tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

  1. július 16-án

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő