Pedagógus illetményemelés 2024. január 1-jétől

az emelkedő pedagógus illetmények, az illetményemelés mértéke

A Magyar Közlöny 2023. december 29-i 194. számában megjelent 661/2023. (XII.29.) Korm. rendelet, amelynek 15. §-a módosította a 2024. január 1-jétől érvényes gyakornoki illetmény összegét a 2023. évi 440.000 Ft-ról az alábbiak szerint: „A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege a 2024. évben 528 800 forint.” A fenti szöveggel módosult a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdése, amelyet kiegészít a (2) bekezdés rendelkezése, amely szerint a köznevelési foglalkoztatott havi illetménye – a Púétv. 98. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – nem lehet kevesebb, mint az (1) bekezdés szerinti összeg. Tehát 2024. január 1-jétől a köznevelési foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nem pedagógus kollégák illetménye nem lehet kevesebb, mint 528.800 Ft.

A Belügyminisztérium 2023. december 29-én nyilvánosságra hozta „A tanárbéremelés koncepciója” című dokumentumot, amely szerint a Kormány elkötelezett amellett, hogy 2024-ben a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 71,8%-át, amelynek kifizetése az Európai Bizottság jogi állásfoglalása birtokában megkezdhetővé válik. A Belügyminisztérium közleményében foglaltak szerint a KSH 2022. évre közölt tényadatai és a 2023. évben végrehajtott béremelési intézkedések alapján a 2023-ban körülbelül 508.717 Ft-os pedagógus átlagbérre lehet számítani, míg a diplomás átlagbér előzetesen kalkulált értéke 849.060 Ft. A diplomás átlagbér 2024-re előzetesen számított összege 936.513 Ft, így a Kormány céljának elérése érdekében a pedagógus átlagbérnek 2024-ben legalább 672.416 Ft-ra kell emelkednie. A dokumentum szövege szerint a tanárbéremelés érdekében a 2023-ban érvényes átlagbérekhez képest 2024. január 1-jétől átlagosan 32,2 %-os illetményemelést kell biztosítani a pedagógusoknak, valamint a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára.

A BM koncepcióját követően megjelent a Magyar Közlönyben a 3/2024. (I.18.) Korm. rendelet, amely módosította a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) az új 88/A. § beemelésével, mely szerint 2024. január 1-jétől az egyes fokozatok alsó határa az alábbiak szerint változott.

Elkészítettem a pedagógusok 2024. január 1-jétől érvényes illetménytábláját az egyes illetményfokozatokban érvényes minimális illetmények megjelölésével. A táblázatban a 2024. januári illetményeket összehasonlítottam a 2023. január 1-jén érvényes illetményekkel, utóbbiaknál megjelenítettem a besorolási fokozatot és a 2023. december 31-ig érvényes illetménykategóriát, valamint a pedagógusdiploma szintjét is. Második táblázatomban összehasonlítottam a 2024. január 1-jétől érvényes emelt illetményeket a 2023. január 1-jén érvényes illetménytábla adataival megvizsgálva azt, hogy az eltelt egy év alatt az egyes kategóriákban milyen mértékű illetményemelés történt. A Gyakornok fokozatban – a fentiektől eltérően – a 2023. július 1-jétől érvényes gyakornoki illetmény mértékét vetettem össze a 2024. január 1-jén érvényes megemelt gyakornoki illetménnyel, mert itt valóban megjelenik a gyakornoki illetmény 32,2%-os emelése.

A következőkben arról értekezünk, hogy mit jelent az egyes pedagógusok számára a bejelentett, átlagosan 32,2%-os illetményemelés. Ennek kifejtése azért fontos, mert több munkáltató, igazgató és pedagógus kolléga keresett meg azzal a kérdésével, hogy egy konkrét – pl. Pedagógus II. – besorolással rendelkező pedagógus esetében hogyan kell alkalmazni a bejelentett 32,2%-os illetményemelést. A kérdésre rövid és egyszerű választ kell adnunk: a 32,2%-os illetményemelés csupán egy átlagos statisztikai adat, a pedagógusok 2024. január 1-jétől érvényes illetményét semmiképpen nem lehet az átlagos béremelés százalékos mutatójából kiszámolni. Az érintettek fokozatonként és a 2023. december 31-ig érvényes illetménykategóriák szerint meghatározott korábbi illetménye 2024-ben rendkívül különböző százalékos mértékben emelkedik. Nem tudható pontosan, hogy a Kormány a 2023-as illetmények közül melyikhez kívánja viszonyítani a 32,2%-os illetményemelést, feltehetően a 2023. évi pedagógus átlagbérekhez történik a viszonyítás. Amint láttuk, a gyakornokok illetménye a 2023. július 1-jei 400.000 Ft-hoz képest valóban 32,2%-kal emelkedett. Feltehető tehát, hogy a tervezett béremelést a 2023. év átlagában érvényes illetményekhez viszonyítva tervezték. Most nézzük meg, hogy hogyan alakulnak a 2024. január 1-jei illetmények az egy évvel korábbi, tehát 2023. január 1-jei illetményekhez képest, és mekkora az egy év alatt bekövetkező illetményemelés mértéke.

Amint az utóbbi táblázatból látjuk az egy év alatt bekövetkező illetményemelés mértéke a Pedagógus I. fokozatban a fiatal korosztályokra jellemző 38%-tól fokozatosan csökken, a legidősebb pedagógusok esetében mindössze 6%-ra. A Pedagógus II. fokozatban erőteljesebben csökkenő mértékben ugyanezt állapíthatjuk meg, míg a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokban az alacsonyabb mértékű illetményemeléssel találkozhatunk. Tekintettel arra, hogy a pedagógusok döntő többsége a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatban van, a 32,2%-os mérték mérlegelésénél nyilván alapvetően az ezekben a fokozatokban bekövetkező illetményemelést kell számba vennünk. Az egy év alatt bekövetkező illetményemelések átlagos mértékének ellenőrzéséhez nyilvánvalóan tudnunk kellene az egyes fokozatokba és azon belül az egyes kategóriákba besoroltak számát, ezek hiányában az átlagos béremelés közelítőleg pontos mértékét nem lehet meghatározni.

Táblázataimban nem szerepelhet a Vhr. új 95/A. § illetménynövelő rendelkezéseinek hatása. A rendelkezés szerint a mesterfokozatú diploma (egyetemi szintű pedagógusvégzettség) meglétét további két százalékos, a matematika, digitális kultúra, természettudomány, integrált természettudomány, fizika, kémia, biológia, földrajz szakos szakképzettséget pedig az e tantárgyakat tanító pedagógusok vonatkozásában további négy százalékos illetményemeléssel ismeri el. A Vhr. 95/A. § (1) bekezdése ismét különbséget tesz a főiskolai (BA) szintű, és az egyetemi szintű (MA) diplomával tanító pedagógusok között, ahogyan az 2023. december 31-ig hatályban volt. Az egyetemi szintű diplomával tanító pedagógusok tehát illetményük két százalékával azonos mértékű többlet illetményt kaphatnak, ami egy 555.000 Ft besorolású Pedagógus II. fokozatban lévő kollégának 11.100 Ft-os illetménynövekedést eredményez. 2023. december 31-ig a főiskolai és egyetemi szintű végzettséggel rendelkezők illetménye között akár 50-60 eFt különbség is volt. A természettudományos szakképzettséggel rendelkező matematika, digitális kultúra, természettudomány, integrált természettudomány, fizika, kémia, biológia, földrajz szakos pedagógusok illetményük négy százalékának megfelelő többlet illetményre számíthatnak, amely egy 555.000 Ft illetménnyel rendelkező Pedagógus II. fokozatba sorolt tanár esetében 22.200 Ft-ot eredményez. A Vhr. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint pl. egy matematika-fizika szakos, tehát két természettudományos szakkal rendelkező pedagógus illetménye kétszer négy százalékkal, azaz nyolc százalékkal növekedne. Végezetül tekintsük át, hogy a 2024. január 1-jei illetményemelés milyen százalékos értéket mutat a 2023. július 1-jén érvényes bérekhez viszonyítva:

Az egyéves illetményemelés mértékét vizsgáló korábbi táblázatokhoz képest megállapíthatjuk, hogy a 2023. július havi illetményekhez képest a 2024. január havi illetmények emelkedése jóval szerényebb, a Pedagógus I. fokozatban a fiatalabb korosztályt érintő százalékos emelkedés mértéke is csak 31%-os, és – a gyakornoki fokozat kivételével – egyetlen fokozatban tapasztalható illetményemelés mértéke sem éri el a 32,2%-ot. Természetesen ezekben a táblázatokban sem lehet szerepeltetni az egyetemi szintű végzettségért biztosított 2%-os, illetve a természettudományos szakokért járó 4%-os illetményemelést.

A táblázatokban szereplő adatokat átvizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2024 januárjában a pedagógusok döntő többségének számottevő mértékben emelkedik az illetménye az egy évvel ezelőtti mértékhez képest. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy az így garantált minimális illetmények minden fokozatban nivellálódtak, tehát a jogszabályban biztosított minimális illetmény mértéke – két mesterfokozatú kategória kivételével – nivellálódott, azaz az egyes fokozatokban az életkor és a szakmai gyakorlat mértékétől független. Természetesen a munkáltatónak van arra lehetősége, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján a táblázatokban meghatározott minimális illetményektől magasabban határozza meg az adott pedagógus illetményét, ehhez azonban nélkülözhetetlen a munkáltató megfelelő kondíciója és szándéka. Annak érdekében, hogy az átlagos 32,2%-os béremelés megvalósuljon, a fenti új alsó sávhatárok mellett a pedagógusok illetményét az adott fokozatokhoz tartozó illetménysávon belül – a 98. § (2) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével állapíthatja meg, amelyek a következők:

a) a szakmai gyakorlati idő mértéke,

b) a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség melletti, a kinevezésében feltüntetett további, munkakörében hasznosítható szakképesítés, szakképzettség idegennyelv-ismeret megléte,

c) a munkaköri feladatokon túl önkéntesen vállalt többletfeladatok, ideértve, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót több köznevelési intézményben vagy több feladatellátási helyen foglalkoztatják,

d) munkakörében végzett tevékenységéhez kapcsolódó, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerés megléte,

e) a felelős gazdálkodás eredményeképp a munkáltató rendelkezésére álló forrás összege,

f) a pedagógus által tanított tantárgyak száma,

g) a pedagógus munkakör munkaerőpiaci szempontból történő betölthetőségének lehetősége.

A cím alatt említett új Kormányrendelet az e cikkben érintetteken kívül is számos lényeges mértékben módosítja a 2024. január 1-jén hatályba lépő 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet előírásait, amelyre a következő időszakban igyekszem majd kitérni.

  1. január 23-án

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő

A cikk Word formátumban itt letölthető: