Az elmúlt napokban egy óvodavezetőként dolgozó volt kedves tanítványom kért arra, hogy készítsek állásfoglalást az augusztus 31-én három évnél fiatalabb gyermekek óvodai felvételéről és az ezzel kapcsolatos szabályokról. A cikkben felhívom a figyelmet az óvodaköteles gyermekek beiratkozásának és a három évnél fiatalabb gyermekek beírásának különválasztására. 

Az óvodába járási kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályi előírások értelmezéséről

Kérdés: Az óvodakötelezettséggel kapcsolatban kérnék állásfoglalást. Ugyanis nem egyformán értelmezzük a törvény szövegét, megoszlanak az álláspontok óvónők között is és a védőnők között is.

Az egyértelmű, hogy aki folyó év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, annak kötelező megkezdeni az óvodába járást legalább napi négy órában szeptember 1-től. De mi van azzal a kisgyermekkel, aki szeptember 1-jén vagy azt követően tölti be a három évet?  Ez nem egyértelmű.

Felmentést a Járási Hivatal adhat 2020. január 1-től, ez is világos, valamint az is, hogy csak a negyedik életév betöltéséig adható a felmentés.

Az a tiszteletteljes kérésem, hogy egyértelműsítse számunkra, mi a teendő abban az esetben, ha a gyermek folyó év szeptember 1. és december 31. között töltötte be a harmadik életévét!

Folyó év áprilisában történő beiratkozáskor a szülőknek meg kell-e jelenniük és be kell-e íratniuk ezeket a gyerekeket? Van-e beíratási kötelezettségük? Továbbá azokat a gyerekeket is akkor kell-e beíratni, akik a következő év január 1. után születtek? Mert ők jöhetnek óvodába év közben is. Vagyis, aki 2021. január 2-án tölti a 3 évet, jöhetne óvodába már idén szeptember 1-től is, de január 3-tól biztosa? Őt elég január 2. előtt beíratni, vagy őt is áprilisban kell? A 2021. január 1. és augusztus 31. között született gyerekeket születésnapjuk után fel lehet venni a 2020/2021 nevelési évben? Vagy a születésnapjuk előtt fél évvel?

  Válaszát előre is köszönöm! Biztos vagyok abban, hogy az egyértelmű leírás felold sok feszültséget kollégák között!

Válasz:                                                                    

Az óvodába járási kötelezettséggel kapcsolatos legfontosabb jogszabályi előírásokat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény, rövidítésben Nkt.) határozza meg.

Nkt. 8. § (1)  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Nkt. 8. § (2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A gyermek óvodába járatása tehát a Köznevelési törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint attól az évtől kötelező, amelyiknek augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Azokat a gyermekeket tehát, akik – példaként – legkésőbb 2020. augusztus 31-én betöltötték harmadik életévüket, azaz 2017. augusztus 31-én vagy az előtt születtek, 2020. szeptember 1. napjától szüleik kötelesek az óvodába járatni, és naponta minimálisan négy órát az óvodában kell tölteniük. A harmadik életévüket betöltött gyermekek esetében a mindennapos óvodába járási kötelezettség alóli felmentést a fővárosi, illetőleg megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala engedélyezheti, mert a Köznevelési törvény 8. § (2) bekezdésében említett felmentést engedélyező szervként a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. §-ában a területileg illetékes járási hivatalt nevezte meg. Amennyiben a szülő az óvodába járási kötelezettség kezdetét megelőző május 25-ig kérelmet nyújtott be a járási hivatal számára gyermeke kötelező óvodai foglalkozásokon történő részvétele alóli felmentése ügyében, a hivatal – mérlegelve a gyermek családi körülményeit, valamint esetlegesen sajátos helyzetét – felmentheti őt a mindennapos óvodába járás kötelezettsége alól. A hivatal a felmentést legföljebb egyéves időtartamra adhatja meg, tehát egy év múlva, amikor a gyermek legkésőbb augusztus 31. napján betölti a negyedik életévét, az óvodai foglalkozások alól tovább már nem mentesíthető. Meg kell jegyeznünk, hogy 2019. július 25-ig a gyermeket még az ötödik életévének betöltését követő augusztus 31-ig lehetett fölmenteni az óvodába járás kötelezettsége alól, de a jelenleg hatályos jogszabályok ezt már csak a negyedik év betöltését követő augusztus hónap végéig teszik lehetővé.

Az óvoda azonban nem csak azokat a gyermekeket veheti föl, akik a nevelési év szeptember 1-jei kezdete előtt betöltötték harmadik évüket, hanem olyan gyermekeket is, akik még nem. A Köznevelési törvény imént idézett 8. § (1) bekezdésének felhatalmazása szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a felvételétől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét, azaz a felvétel napján már betöltötte a 2,5 évet. Amennyiben az óvoda háromévesnél fiatalabb gyermeket kíván fölvenni, akkor arra kell figyelnie, hogy az ilyen gyermek felvételének lehetőségét a jogszabály nem az óvodakötelezettségben szereplő augusztus 31-i dátumhoz és nem is az áprilisi rendes beíratás időpontjához igazítja, hanem a gyermeknek az óvodai felvétel napján megállapítható életkorához. Ha tehát a háromévesnél fiatalabb gyermeket az óvoda 2020. szeptember 1-jén fel kívánja venni, annak az a feltétele, hogy a felvétel napján a gyermek legalább 2,5 éves legyen, azaz születésének napja 2018. február 28. vagy az előtti időpontra essen. Azt a gyermeket tehát, aki például 2018. június 1-jén született, legkorábban 2020. december 1-jén lehet felvenni az óvodába és bejegyezni a beírási naplóba, mert ezen a napon tölti be a 2,5 évet, azaz pontosan félév múlva betölti a harmadik életévét.

Az a gyermek azonban, aki az adott év augusztus 31. után tölti be harmadik életévét, még nem óvodaköteles, tehát szülője, gondviselője a nevelési év megindulását megelőző április hónapban megtartott óvodai beiratkozáson nem köteles részt venni, azon csak a következő nevelési évtől óvodaköteles gyermekek szüleinek kötelező a részvétel.

Az augusztus 31-ig a harmadik életévét be nem töltött gyermek óvodai felvételének a Köznevelési törvény idézett 8. § (1) bekezdésében az a szigorú feltétele, hogy az óvoda minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesíteni tudja, azaz ha a fenti igények teljesítését követően még rendelkezik szabad kapacitással. Ezért sem célszerű a háromévesnél fiatalabb gyermekek beíratását az óvodakötelesekkel együtt áprilisban lebonyolítani, hiszen a beiratkozás lezárultáig egyáltalán nem biztos, hogy az óvoda rendelkezik további szabad kapacitással a háromévesnél fiatalabb gyermekek felvételéhez. Az augusztus 31-ig a harmadik évüket még be nem töltött gyermekek felvételére csak az óvodakötelesek áprilisi beiratkozását követően kerülhet sor, ennek feltétele azonban a 2,5 éves korhatár betöltése. A praktikus beírási gyakorlat azonban a nevelési év szeptember 1-jei kezdetéhez vagy az ezt követő időponthoz kötődik, hiszen ekkor indulnak az óvodában szerveződött vagy újraszerveződött csoportok, amelyekben – a feltételek teljesülése esetén – lehetőség van a 2,5 évesnél idősebb gyermekek felvételére. A háromévesnél fiatalabb gyermekek szüleinek az Oktatási Hivatal álláspontjához csatlakozva azt javaslom, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvoda vezetőjének eljuttatott szándéknyilatkozatban jelezzék gyermekük óvodai felvételi kérelmét a felvétel időpontjának pontos megjelölésével, hogy a kérelmek alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készíthessen, és erről az érintett szülőket tájékoztathassa. A beosztást úgy kell elkészíteni, hogy a tervezett felvétel, azaz az óvodába történő beírás napján a gyermek feltétlenül betöltse a 2,5 éves korhatárt. A 2,5 éves kor elérése napját megelőzően a gyermeket nem lehet fölvenni az óvodába, így beírásuk csak a korhatár elérése után jogszerű.

Felhívjuk a figyelmüket az Oktatási Hivatalnak az óvodai beiratkozások ügyében nyilvánosságra hozott közleményére, amely – természetesen – még a 2020. évi beiratkozásokra vonatkozóan – az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020