A nyáron 2023. július 15-én hatályba lépett a Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény, azaz a 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.). 2024. január 1-jén pedig hatályba lép a Púétv. végrehajtási rendelete, azaz a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet. Ennek 3/A. sz. melléklete tartalmazza a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési szinteket úgy, hogy meghatározza az alkalmazáshoz szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség, illetve képesítés szintjét.

A pedagógiai asszisztensek esetében az alkalmazáshoz szükséges feltételként a jogszabály a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítést határozza meg. Ezt az előírást sokan (köztük jómagam is) korábban úgy értelmeztük, hogy a pedagógiai asszisztens munkakör betöltéséhez 2024. január 1-jétől középfokú végzettségen alapuló szakképzettség, pl. pedagógiai asszisztens vagy kisgyermeknevelő, stb. OKJ-s szakképzettség szükséges. Egy kollégánk és sorstársunk azonban kérdéssel fordult a Belügyminisztérium Köznevelés-igazgatási főosztályához a fentiek értelmezése ügyében, ahonnan szeptember 18-án hivatalos írásbeli választ kapott, amelyet megküldött számomra. A kolléga részére szóló eredeti válaszlevelet nyilván nem tehetem közzé, de az abban foglalt információt annál inkább kötelességemnek érzem megosztani.

A minisztérium szakmai álláspontja szerint a pedagógiai asszisztensek számára előírt középfokú végzettségen alapuló szakképzettségre vonatkozó rendelkezés nem zárja ki az érettségi végzettséggel rendelkezők további alkalmazását sem. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 9. § (6) bekezdése értelmében ugyanis a középiskola, a szakiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít, azonban a Köznevelési törvény 6. § (1b) bekezdése alapján az érettségi végzettséghez ezen felül az érettségi vizsga letétele is szükséges: az érettségi bizonyítvány tehát érettségi végzettséget tanúsít. Az érettségi végzettség a középfokú iskolai végzettségnél és a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésnél magasabb szintű. Mivel Púétv. végrehajtási rendelete, azaz a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 3. melléklet A) pontja a szükséges legalacsonyabb szintű végzettséget határozza meg, ezért előírásának az érettségi végzettség is megfelel. Így az érettségivel rendelkezők továbbra is jogszerűen alkalmazhatók pedagógiai asszisztens munkakörben, nem szükséges őket további szakképesítés megszerzésére kötelezni, illetve jogviszonyukat megszüntetni.

Az alacsonyabb képesítési szintet a Köznevelési törvény 9. § (6) határozza meg az alábbiak szerint: a középiskola, a szakiskola és a készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít.

A magasabb képesítési szintet a Köznevelési törvény 6. § (1b) jelenti az alábbiak szerint:  az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

A középfokú végzettségen (ez a középiskola befejező évfolyamának lezárását jelenti) alapuló szakképzettség megszerzése tehát alacsonyabb képesítési szintet jelent, mint az érettségi bizonyítvány megszerzésével létrejövő érettségi végzettség. Mivel az érettségi végzettség magasabb szintű, mint a középfokú végzettség és az azon alapuló szakképzettség, ezért az érettségi vizsgával rendelkező pedagógiai asszisztensek ebben a munkakörben 2024. január 1-jétől is tovább foglalkoztathatók. Ennek alkalmazása során figyelnünk kell arra, hogy a középiskola záró évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvánnyal rendelkező, de érettségi végzettséggel nem rendelkező érintettek azonban nem foglalkoztathatók pedagógiai asszisztens munkakörben, mivel nem rendelkeznek a kötelező legalacsonyabb szakképesítéssel.

A témával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy a 2023. december 31-ig hatályos jogszabályi előírások a pedagógiai asszisztens munkakör betöltésével kapcsolatban milyen szabályozást tartalmaznak, azaz van-e az előírt minimális szakképzettséget érintő valamilyen változás 2024. január 1-jétől. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 11. sorában azt írja elő, hogy a pedagógiai asszisztens munkakör a Kjt. szerinti C-H fizetési osztályok valamelyikével tölthető be. A Kjt. 61. § (1) bekezdésének c) szakasza határozza meg a C fizetési osztályba tartozó munkaköröket a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, vagy az érettségi végzettséghez kötött munkakörökkel. Tehát a középfokú végzettséget igénylő szakképesítéssel vagy érettségi végzettséggel a pedagógiai asszisztens munkakör (mint az a szakmában közismert) eddig is betölthető volt. Félreértésre az adhatott okot, hogy a Kjt. 61. § (1) bekezdésének c) szakaszának cb) alpontjában a C fizetési osztályba sorolásra jogosítóként külön szerepelt az érettségi végzettség, és ca) alpontjában külön a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítés, amelyek bármelyikének megléte feljogosította az érintettet a C fizetési osztályba sorolásra, azaz a pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

Témánkkal szorosan összefüggenek az egyéb nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók szakképzettségével kapcsolatos előírások. A 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A) pontja a további minimális szakképzettségeket írja elő:

  • óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár: középfokú iskolai végzettség,
  • gyógypedagógiai asszisztens: középfokú iskolai végzettség,
  • dajka: nincs előírt képesítési feltétel.

Az intézményi titkárok és a gyógypedagógiai asszisztensek esetében a munkakör betöltéséhez 2024. január 1-jétől is elegendő a középiskola záró évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány, amely középfokú iskolai végzettséget tanúsít, az érettségi bizonyítvány nem feltétele a foglalkoztatásnak, noha a munkakör betöltéséhez kétségtelenül elegendő végzettséget tanúsít. A dajka munkakör betöltéséhez a jogszabály nem ír elő képesítési vagy szakképzettségi követelményeket, tehát a dajka munkakör szakképzettség nélkül a továbbiakban is betölthető.

Zárásként foglalkozzunk a köznevelési dolgozói munkakörök 2024. január 1-től érvényes képesítési szintjeivel, amelyek a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében B) fejezetében szerepelnek. A Púétv. 3. §-ának 15. pontja határozza meg a köznevelési dolgozó fogalmát az alábbiak szerint: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony hatálya alá nem tartozó nevelést-oktatást, óvodában nevelést közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló és a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló.  A köznevelési dolgozók képesítési feltételeit a 3. sz. melléklet B) pontja az alábbiak szerint határozza meg:

  • gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörök: nincs képesítési feltétel
  • gondozó/takarító munkakörök: nincs képesítési feltétel
 2023. szeptember 22.

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő