Kinevezés köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény 39-45. §-aiban foglaltak alapján,

  1. amely létrejött egyrészről az Iskolavárosi Általános Iskola és Gimnázium (0000 Iskolaváros, Iskola utca 1.) mint munkáltató, másrészről

       neve: Pap Gábor

       születési helye, ideje: Budapest, 1988. március 1.

        anyja neve: Fehér Mária

         állandó lakcíme: 0000 Iskolaváros, Iskola utca 2.

        tartózkodási címe: 0000 Iskolaváros, Iskola utca 2.

mint köznevelési foglalkoztatott között 2024. január 1. napján az alábbi feltételek mellett.

  1. A munkáltató a fenti személyt 2024. január 1. napjától köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba nevezi ki, az érintett pedig aláírásával elismeri, hogy a munkáltatóval köznevelési jogviszonyt létesített.
  2. A köznevelési foglalkoztatott munkaköre: tanár
  3. A köznevelési foglalkoztatott besorolása: Pedagógus I. fokozat
  4. A kinevezés időtartama: határozatlan időre szól.
  5. Határozatlan időre szóló kinevezés esetén kikötött próbaidő: nincs
  6. A köznevelési foglalkoztatott teljes napi munkaideje 8 óra, heti munkaideje 40 óra, heti kötött munkaideje 32 óra, neveléssel-oktatással lekötött heti munkaideje 24 óra.
  7. A köznevelési foglalkoztatott havi illetménye, illetménypótlékai és megbízási díjai

Havi illetménye:

a) garantált illetménye a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 88/A. § (1) alapján: …………………………………. ………………………538.000 Ft

b) mesterfokozatú szakképzettség esetén a Vhr. 95/A. § szerinti 2%-os illetménykiegészítés: …………………….……………………………………………………10.760 Ft

 c) az a) és b) sorokban meghatározott illetmények összege………………………………………………………………………………………………………………………….……548.760 Ft

d) egyes tantárgyak tanítása után a Vhr. 95/A. § (2) szerinti 4%-os illetménykiegészítés a c) sorban meghatározott illetmény további 4%-a….……………… 21.950 Ft

e) a c) és d) sorokban meghatározott illetmény összege száz Ft-ra kerekítve ………………………………………………………………….………………………..570.700 Ft

f) esélyteremtési illetményrész 2024. augusztus 31-ig: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………0 Ft

g) az illetmény munkáltatói kiegészítése a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény 98. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerint: ……….….…0 Ft

Rendszeres havi illetménypótlékai:

h) nemzetiségi pótléka:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 105.760 Ft

i) diabétesz pótléka: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……… 52.880 Ft

 

Egyes feladatokért járó havi megbízási díjai

k) osztályfőnöki megbízási díja 2027. augusztus 31-ig: ………………………………………………………………………………………………………………..…..………….……… 84.608 Ft

l) munkaközösség-vezetői megbízási díja 2028. augusztus 31-ig: ………………………………………………………………………………………………………………………………31.728 Ft

m) vezetői havi megbízási díja 2026. augusztus 31-ig: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 0 Ft

Havi illetménye, rendszeres illetménypótlékai és megbízási díjai összesen:…………………………………………………………………………………………………………845.676 Ft

  1. A köznevelési foglalkoztatott munkavégzésének helye: Iskolavárosi Általános Iskola és Gimnázium, 0000 Iskolaváros, Iskola utca 1.
  2. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen kinevezési okirat két példányban készült, ebből egy példányt a köznevelési foglalkoztatott a kinevezés aláírása után a munkáltatótól átvett, melyet aláírásával elismer.

Iskolaváros, 2024. január hó 30.

……………………………………………..

      ……………… főigazgató

A jelen kinevezési okiratban foglalt kinevezést a mai napon elfogadom.

Balassagyarmat, 2024. február hó 14.

……………………………..

             Pap Gábor

köznevelési foglalkoztatott

A kinevezési okirat mintája Word dokumentumként itt letölthető: