Az óvodás gyermekek felvétele esetén mikor kezdődik az óvodai jogviszony? Kötelező-e az óvodai ellátásnak a nevelési év első napjához való kötése? Az óvodai felvétel időpontja okvetlenül egybeesik-e a tényleges óvodai szolgáltatások igénybe vételének időpontjával? Az óvodai felvételek folytonossága. A cikket egy óvodavezető kolléga kérdésére válaszolva készítettem el.

Az óvodai felvétel folytonossága, az óvodai jogviszony és az ellátás kezdőnapja

Tisztelt Tanár úr! Kedves Gábor!

Bízom benne, hogy levelem jó egészségben találja! Ismét szeretnék kérdezni Öntől! A most folyó óvodai felvételi eljárás kapcsán felmerült a kérdés az óvodavezető kollégák körében, hogy az óvodát kezdő gyermekek esetében mit jelent az óvodai jogviszony kezdő dátuma és a szolgáltatás tényleges igénybevétele? Sajnos az óvodás gyermekek esetében a KIR kitöltési útmutató sem fogalmaz egyértelműen.

A mi gyakorlatunkban az új  gyermekek felvételének időpontja a következő nevelési év szeptember 1. napja, és az óvodai ellátást is ettől az időponttól veszi igénybe a szülők többsége.  A kérdésem arra irányul, hogy a gyermek óvodai jogviszonya mikor kezdődik el? Akkor, amikor megszületik a felvételi határozat? Esetleg más, ettől eltérő időpontban? Az óvodai felvételről szóló határozatban mi csak a felvétel időpontját jelenítjük meg, ami szeptember 1. Helyesen járunk el?

Válaszát előre is köszönöm!  Tisztelettel régi kérdező partnere: HJI 

Tisztelt Óvodavezető Kolléga!

Lehet, hogy nem elég pontosan értem a kérdést, hiszen nincs ebben a konkrét kérdésben óvodai gyakorlatom, bár az első unokám éppen a Margaréta óvodába készül! De a jogszabályok megkeresésében és értelmezésében szívesen állok az óvodavezető kollégák rendelkezésére és segítségére. Bizonyára arról van szó, hogy az óvodai elhelyezés (nevezhetnénk óvodai jogviszonynak is, de a jogszabály az előbbi elnevezést használja) melyik napon jön létre, illetve melyik naptól jogosult az óvodás gyermek (szülője) igénybe venni a tényleges óvodai ellátást.

A Köznevelési törvény (a továbbiakban rövidítésben Nkt.) így fogalmaz:

Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel… jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét… bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Más korlátozó rendelkezéssel sem a Köznevelési törvényben, sem a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben nem találkoztam. Ez azt jelenti, hogy az óvodavezetőnek az óvodai elhelyezésről szóló döntése határozhatja meg a felvétel napját. Nyilván annak messzemenő figyelembe vételével, hogy az óvodai elhelyezés napján a gyermek életkora feleljen meg a jogszabályokban foglaltaknak. Mivel az óvodai csoportok működtetését nevelési évre tervezzük, természetes, hogy a most jelentkező gyermekek többsége számára az óvodai elhelyezést a következő nevelési év első napjától, azaz szeptember 1-jétől lehet biztosítani. Teljesen jogszerű tehát, ha az augusztus 31. után óvodakötelessé váló gyermekek esetében a felvételi határozat a nevelési év első napját, azaz szeptember 1-jét jelöli meg az óvodai felvétel napjaként. Ez persze nem zárja ki azt, hogy – amennyiben az óvoda az ehhez szükséges személyi és egyéb feltételeket biztosítani tudja – nem veheti föl a gyermeket ettől korábbi időpontban, pl. augusztus 23-tól, vagy akár az óvodai elhelyezésről szóló döntést követő napon, esetleg néhány nap múlva. Az idézett Nkt. 49. § (1) bek. utolsó mondata is világosan elrendeli: a gyermekek felvétele folyamatos.

Ha tehát a szülő kéri az óvodai elhelyezést, és azt az óvodavezető azt tudja biztosítani, akár azonnal is felvehető. A normatíva elszámolása miatt természetesen az az egyszerűbb, ha a gyermeket a nevelési év első napjával veszik föl, de nem okoz megoldhatatlan problémát a nevelési év közben történő felvétel sem.

Az óvodavezető az óvodai elhelyezésről szóló határozatában tehát meghatározhatja azt a konkrét időpontot, amelytől biztosítja a gyermek óvodai elhelyezését. Sőt azt is kijelenthetjük, hogy az óvodai felvételről szóló határozatnak feltétlenül tartalmaznia kell az óvodai felvétel pontos időpontját, mert ennek hiányában a szülőt bizonytalan helyzet elé állítanánk. E döntésnél természetesen figyelemmel kell lenni a szóban forgó gyermek óvodalátogatási kötelezettségére. Figyelni kell azonban arra is, hogy a felvétel napján, azaz az óvodai jogviszony kezdetekor a felvett óvodásnak feltétlenül be kell töltenie a 2 és fél éves életkort, hiszen az Nkt. 8. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az óvoda – a törvényben pontosan meghatározott bizonyos feltételek teljesülése esetén – azt a gyermeket veheti föl, aki a felvételétől számított fél éven belül betölti harmadik életévét. Ha tehát egy 2019. január 1-jén született (a következő nevelési évben tehát még nem óvodaköteles) gyermek szülője felvételi kérelmet nyújt be, és azt az óvoda teljesíteni tudja, akkor a felvételről szóló határozat keletkezési dátumától függetlenül a gyermek számára az óvodai ellátást (jogviszonyt) legkorábban 2021. július 1-jétől lehet biztosítani, hiszen ezen a napon tölti be a 2 és fél éves életkort.

Nincs olyan hatályos rendelkezés, amely szerint elkülönülhetne az óvodai felvétel határozatban közölt időpontja a tényleges óvodai ellátás időpontjától, és ennek nem is lenne értelme. Az iskolák esetében a Köznevelési törvény 50. § (1) bekezdésében tartalmaz olyan kitételt,  hogy a házirend a tanulói jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. Ez azért fontos, mert az iskola a tanulót jellemzően júniusban veszi föl, a tényleges iskolai ellátás azonban csak szeptember első napján kezdődik. Az óvodákra ilyen vagy ehhez hasonló rendelkezés, azaz az óvodai felvétel és a tényleges óvodai ellátás igénybe vételének külön választását lehetővé tevő rendelkezés nincs. Az óvodai felvétel dátuma tehát általában azonos a tényleges óvodai ellátás igénybe vételének időpontjával, hacsak a szülő másként nem kéri. Ezt továbbgondolva azt is kijelenthetjük, hogy ha az óvodavezető határozatot hozott arról, hogy egy adott naptól biztosítja a gyermek óvodai felvételét, akkor nincs olyan lehetősége, hogy a tényleges óvodai ellátás igénybe vételét ettől eltérő naptól biztosítsa. Természetesen kivételt képeznek azok az esetek, amikor az óvoda működése egy adott időszakban műszaki vagy egyéb problémák miatt nem biztosítható. Tanácsként tehát az fogalmazható meg, hogy az óvodai ellátásról szóló határozatban az óvodai felvétel időpontját úgy határozzuk meg, hogy az adott naptól a gyermek tényleges óvodai ellátása is biztosítható legyen.

A gyermekek folyamatos óvodai felvételéről szóló törvényi rendelkezés egyúttal azt is biztosítja, hogy az óvodába történő felvételi, átvételi kérelem az év során bármikor benyújtható. Ha az óvodai elhelyezés iránti felvételi vagy átvételi kérelmet nem az óvodakötelesek számára a tavaszi időszakban kijelölt időpontban nyújtják be, az nem képezi akadályát a kérelem elbírálásának és az óvodai felvételnek, átvételnek. Gondoljunk ebben az ügyben például azokra az óvodakötelesekre, akik a nevelési év közben lakóhelyet változtatnak, és új lakóhelyükön például egyetlen óvoda működik.

Megvizsgáltam a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek az óvodai elhelyezésről szóló rendelkezéseit, amelyek a rendelet 50. §-ában találhatók. Semmi olyan szabályozást vagy orientációt nem találtam a jogszabályban, amely az óvodai felvétel időpontjával, az óvodai ellátás tényleges igénybe vételével kapcsolatban az elmondottakon túl bármilyen érdemi rendelkezést tartalmazna.

Az óvodás gyermekek felvétele esetén mikor kezdődik az óvodai jogviszony? Kötelező-e az óvodai ellátásnak a nevelési év első napjához való kötése? Az óvodai felvétel időpontja okvetlenül egybeesik-e a tényleges óvodai szolgáltatások igénybe vételének időpontjával? Az óvodai felvételek folytonossága. A cikket egy óvodavezető kolléga kérdésére válaszolva készítettem el.

Az óvodai felvétel folytonossága, az óvodai jogviszony és az ellátás kezdőnapja

Tisztelt Tanár úr! Kedves Gábor!

Bízom benne, hogy levelem jó egészségben találja! Ismét szeretnék kérdezni Öntől! A most folyó óvodai felvételi eljárás kapcsán felmerült a kérdés az óvodavezető kollégák körében, hogy az óvodát kezdő gyermekek esetében mit jelent az óvodai jogviszony kezdő dátuma és a szolgáltatás tényleges igénybevétele? Sajnos az óvodás gyermekek esetében a KIR kitöltési útmutató sem fogalmaz egyértelműen.

A mi gyakorlatunkban az új  gyermekek felvételének időpontja a következő nevelési év szeptember 1. napja, és az óvodai ellátást is ettől az időponttól veszi igénybe a szülők többsége.  A kérdésem arra irányul, hogy a gyermek óvodai jogviszonya mikor kezdődik el? Akkor, amikor megszületik a felvételi határozat? Esetleg más, ettől eltérő időpontban? Az óvodai felvételről szóló határozatban mi csak a felvétel időpontját jelenítjük meg, ami szeptember 1. Helyesen járunk el?

Válaszát előre is köszönöm!  Tisztelettel régi kérdező partnere: HJI 

 

Tisztelt Óvodavezető Kolléga!

Lehet, hogy nem elég pontosan értem a kérdést, hiszen nincs ebben a konkrét kérdésben óvodai gyakorlatom, bár az első unokám éppen a Margaréta óvodába készül! De a jogszabályok megkeresésében és értelmezésében szívesen állok az óvodavezető kollégák rendelkezésére és segítségére. Bizonyára arról van szó, hogy az óvodai elhelyezés (nevezhetnénk óvodai jogviszonynak is, de a jogszabály az előbbi elnevezést használja) melyik napon jön létre, illetve melyik naptól jogosult az óvodás gyermek (szülője) igénybe venni a tényleges óvodai ellátást.

A Köznevelési törvény (a továbbiakban rövidítésben Nkt.) így fogalmaz:

Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel… jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét… bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Más korlátozó rendelkezéssel sem a Köznevelési törvényben, sem a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben nem találkoztam. Ez azt jelenti, hogy az óvodavezetőnek az óvodai elhelyezésről szóló döntése határozhatja meg a felvétel napját. Nyilván annak messzemenő figyelembe vételével, hogy az óvodai elhelyezés napján a gyermek életkora feleljen meg a jogszabályokban foglaltaknak. Mivel az óvodai csoportok működtetését nevelési évre tervezzük, természetes, hogy a most jelentkező gyermekek többsége számára az óvodai elhelyezést a következő nevelési év első napjától, azaz szeptember 1-jétől lehet biztosítani. Teljesen jogszerű tehát, ha az augusztus 31. után óvodakötelessé váló gyermekek esetében a felvételi határozat a nevelési év első napját, azaz szeptember 1-jét jelöli meg az óvodai felvétel napjaként. Ez persze nem zárja ki azt, hogy – amennyiben az óvoda az ehhez szükséges személyi és egyéb feltételeket biztosítani tudja – nem veheti föl a gyermeket ettől korábbi időpontban, pl. augusztus 23-tól, vagy akár az óvodai elhelyezésről szóló döntést követő napon, esetleg néhány nap múlva. Az idézett Nkt. 49. § (1) bek. utolsó mondata is világosan elrendeli: a gyermekek felvétele folyamatos.

Ha tehát a szülő kéri az óvodai elhelyezést, és azt az óvodavezető azt tudja biztosítani, akár azonnal is felvehető. A normatíva elszámolása miatt természetesen az az egyszerűbb, ha a gyermeket a nevelési év első napjával veszik föl, de nem okoz megoldhatatlan problémát a nevelési év közben történő felvétel sem.

Az óvodavezető az óvodai elhelyezésről szóló határozatában tehát meghatározhatja azt a konkrét időpontot, amelytől biztosítja a gyermek óvodai elhelyezését. Sőt azt is kijelenthetjük, hogy az óvodai felvételről szóló határozatnak feltétlenül tartalmaznia kell az óvodai felvétel pontos időpontját, mert ennek hiányában a szülőt bizonytalan helyzet elé állítanánk. E döntésnél természetesen figyelemmel kell lenni a szóban forgó gyermek óvodalátogatási kötelezettségére. Figyelni kell azonban arra is, hogy a felvétel napján, azaz az óvodai jogviszony kezdetekor a felvett óvodásnak feltétlenül be kell töltenie a 2 és fél éves életkort, hiszen az Nkt. 8. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az óvoda – a törvényben pontosan meghatározott bizonyos feltételek teljesülése esetén – azt a gyermeket veheti föl, aki a felvételétől számított fél éven belül betölti harmadik életévét. Ha tehát egy 2019. január 1-jén született (a következő nevelési évben tehát még nem óvodaköteles) gyermek szülője felvételi kérelmet nyújt be, és azt az óvoda teljesíteni tudja, akkor a felvételről szóló határozat keletkezési dátumától függetlenül a gyermek számára az óvodai ellátást (jogviszonyt) legkorábban 2021. július 1-jétől lehet biztosítani, hiszen ezen a napon tölti be a 2 és fél éves életkort.

Nincs olyan hatályos rendelkezés, amely szerint elkülönülhetne az óvodai felvétel határozatban közölt időpontja a tényleges óvodai ellátás időpontjától, és ennek nem is lenne értelme. Az iskolák esetében a Köznevelési törvény 50. § (1) bekezdésében tartalmaz olyan kitételt,  hogy a házirend a tanulói jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. Ez azért fontos, mert az iskola a tanulót jellemzően júniusban veszi föl, a tényleges iskolai ellátás azonban csak szeptember első napján kezdődik. Az óvodákra ilyen vagy ehhez hasonló rendelkezés, azaz az óvodai felvétel és a tényleges óvodai ellátás igénybe vételének külön választását lehetővé tevő rendelkezés nincs. Az óvodai felvétel dátuma tehát általában azonos a tényleges óvodai ellátás igénybe vételének időpontjával, hacsak a szülő másként nem kéri. Ezt továbbgondolva azt is kijelenthetjük, hogy ha az óvodavezető határozatot hozott arról, hogy egy adott naptól biztosítja a gyermek óvodai felvételét, akkor nincs olyan lehetősége, hogy a tényleges óvodai ellátás igénybe vételét ettől eltérő naptól biztosítsa. Természetesen kivételt képeznek azok az esetek, amikor az óvoda működése egy adott időszakban műszaki vagy egyéb problémák miatt nem biztosítható. Tanácsként tehát az fogalmazható meg, hogy az óvodai ellátásról szóló határozatban az óvodai felvétel időpontját úgy határozzuk meg, hogy az adott naptól a gyermek tényleges óvodai ellátása is biztosítható legyen.

A gyermekek folyamatos óvodai felvételéről szóló törvényi rendelkezés egyúttal azt is biztosítja, hogy az óvodába történő felvételi, átvételi kérelem az év során bármikor benyújtható. Ha az óvodai elhelyezés iránti felvételi vagy átvételi kérelmet nem az óvodakötelesek számára a tavaszi időszakban kijelölt időpontban nyújtják be, az nem képezi akadályát a kérelem elbírálásának és az óvodai felvételnek, átvételnek. Gondoljunk ebben az ügyben például azokra az óvodakötelesekre, akik a nevelési év közben lakóhelyet változtatnak, és új lakóhelyükön például egyetlen óvoda működik.

Megvizsgáltam a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek az óvodai elhelyezésről szóló rendelkezéseit, amelyek a rendelet 50. §-ában találhatók. Semmi olyan szabályozást vagy orientációt nem találtam a jogszabályban, amely az óvodai felvétel időpontjával, az óvodai ellátás tényleges igénybe vételével kapcsolatban az elmondottakon túl bármilyen érdemi rendelkezést tartalmazna.