A jubileumi jutalom átalakulása köznevelési foglalkoztatotti jutalommá

2023. július 4-én az Országgyűlés elfogadta a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 100. számában. A következőkben a köznevelési foglalkoztatotti jutalommal kapcsolatos kérdéskört tárgyaljuk. Kérem az olvasókat, figyeljenek arra, hogy a törvénynek a köznevelési foglalkoztatotti jutalommal kapcsolatos rendelkezése a benyújtott törvénytervezethez képest egy lényeges ponton jelentős mértékben változott. A benyújtott tervezet eredetileg úgy rendelkezett, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalom a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusnak, valamint pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak jár. Az elfogadott törvény azonban így szól:

105. § (1) Köznevelési foglalkoztatotti jutalom jár a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak.

A sokakat érintő lényeges változás tehát abban áll, hogy a közalkalmazottak jubileumi jutalma helyébe lépő köznevelési foglalkoztatotti jutalom – a benyújtott törvényjavaslattal ellentétben – már nem csak a pedagógusoknak és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező köznevelési foglalkoztatottnak jár, hanem minden köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak. Fenntartótól függetlenül tehát jár tehát minden pedagógusnak, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő köznevelési foglalkoztatottaknak, azaz a dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak. A köznevelési foglalkoztatotti jutalom összege huszonöt év szakmai gyakorlat esetében kéthavi, harminc év esetében háromhavi, negyven év esetében pedig öthavi, a kifizetés esedékességekor érvényes havi illetményének megfelelő összeg, amely a Kjt. rendelkezéséhez képest változatlan.

A köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésének alapja a köznevelési foglalkoztatott pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló szakmai gyakorlatának mértéke. A jubileumi jutalom esetében a számítás alapját a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő határozta meg. A köznevelési foglalkoztatotti jutalomra történő jogosultság kiszámíthatósága érdekében a törvény 105. § (6) bekezdése elrendeli, hogy a szakmai gyakorlat számítására vonatkozó jogszabályt Kormányrendeletben kell megállapítani, és ennek során szakmai gyakorlatnak kell tekinteni az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban töltött időt, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál töltött időt. A 105. § (7) bekezdése azt is elrendeli, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra való jogosultság szempontjából a szakmai gyakorlatnak a munkavégzési kötelezettséggel nem járó szünetelési időszaka is jogosító időnek tekintendő. A törvény március 2-án közzétett első tervezetében ugyanis még az szerepelt, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időbe nem számítható be a szakmai gyakorlat szünetelésének időtartama, például a munkavállaló gyermekének vagy gyermekeinek otthoni gondozása érdekében kapott fizetés nélküli szabadság időtartama. Ezt a lényeges elvi problémát korrigálta a törvény a 105. § (7) bekezdésének rendelkezésével, amely a kisgyermekük otthoni nevelése érdekében fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók fizetés nélküli szabadságának időtartamát is beemelte a köznevelési foglalkoztatotti jutalom számítási alapjába.

A köznevelési intézményekben nem pedagógus és nem nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó munkavállalót azonban hátrányosan érinti az új jogszabály tervezete, hiszen nem pedagógus munkakörökben szakmai gyakorlatot kizárólag a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott munkakörökben lehet szerezni, így a pedagógus munkakörökben és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben (pl. dajka, pedagógiai asszisztens, intézményi titkár, stb.) Nem fizethető tehát köznevelési foglalkoztatotti jutalom azoknak, akik nem köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban vannak foglalkoztatva, azaz a Munka törvénykönyve alatt foglalkoztatott gondozónő és takarító, szakorvos, úszómester, műszaki vezető, továbbá gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára.

Az eddigiekben a Kjt. hatálya alatt járt jubileumi jutalom a közalkalmazotti jogviszonyban álló adminisztrációs vagy technikai munkakörökben dolgozóknak is, mert a Kjt. hatálya alatt a jubileumi jutalomra való jogosultságot a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő határozta meg, amelyre a betöltött munkakör vagy a szakmai gyakorlat nem volt hatással. Az új rendelkezés szerint a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra való jogosultság a pedagógus munkakörben vagy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló szakmai gyakorlatának függvénye.

Most foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létrejötte, azaz a 2024. január 1. előtti közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött időket hogyan kell beszámítani a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időbe. A törvény 158. § (4) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban töltött idő alapján a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állókat megillető jogosultságok megállapításakor jogosító időként az átalakulás előtt közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni. A köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító idő esetében ez kétségtelenül azt jelenti, hogy a 2024. január 1. előtt közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött időtartamokat is figyelembe kell venni. Ha tehát a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba történő kinevezést elfogadó pedagógus 2023. december 31-ig rendelkezett pl. legalább 24 év közalkalmazotti jogviszonnyal, amely a Kjt. hatálya alatt beszámított a jubileumi jutalomra jogosító időtartamba, akkor 2024-ben a régi közalkalmazotti jogviszonyának plusz az egy év köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyának 25 évet elérő mértéke miatt jogosulttá válik a 25 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalomra. Az új köznevelési foglalkoztatotti jutalom bevezetése jelentős változás fog hozni a korábban nem közalkalmazotti fenntartók, tehát az egyházi-, alapítványi- és magánfenntartásban működő intézmények és pedagógusaik számára, hiszen a törvény hatályba lépésétől számukra is jár majd a köznevelési foglalkoztatotti jutalom, amennyiben igazolt szakmai gyakorlatuk alapján arra jogosultak. Esetükben a törvény 158. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 2024. január 1. előtt munkaviszonyban töltött idő teljes időtartamát figyelembe kell venni a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra való jogosultság elbírálásakor.

Foglalkozzunk most azoknak a pedagógusoknak vagy más közalkalmazottaknak a problémájával, akik közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről 2024. január 1. előtt hoz döntést a munkáltató, és a jubileumi jutalomra való jogosultságuk 2024. január 1-jén vagy azt követően éri el a 25, 30 vagy 40 évet. Mivel a fenti esetben a munkáltató a felmentés közlésével 2024. január 1. előtt hozott egyoldalú döntést a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről, jogviszonyuk az új törvény hatályba lépésekor nem alakul át köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, hanem megmarad közalkalmazotti jogviszonynak. Azon a napon, amikor a közalkalmazotti jogviszonyuk eléri pl. a negyven esztendőt, a közalkalmazotti jutalmat számukra ki kell fizetni. Ők tehát nem köznevelési foglalkoztatotti jutalmat, hanem jubileumi jutalmat kapnak. Ha azonban egy egyházi-, alapítványi vagy magánfenntartású intézményben pedagógus munkakörben dolgozó kolléga munkaviszonyát 2024. január 1. előtt a közalkalmazotti példának megfelelően felmondással szünteti meg a munkáltató, akkor az érintett szintén nem kerül át köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba, de számára a jubileumi jutalom nem jár, hiszen az csak a közalkalmazottakat illeti meg. Köznevelési foglalkoztatotti jutalomra pedig azért nem lehet jogosult, mert nem került át a Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyról szóló új törvény hatálya alá. A törvény 158. § (5) bekezdése megerősíti ezt a szabályozást azzal, hogy az új törvény hatálybalépése nem szakítja meg a 2023. december 31-én fennálló jogviszonyból eredő igények elévülését.

De mi lesz azokkal a nem pedagógus és nem nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő munkavállalókkal, akik 2024. január 1. előtt akár több évtizedet közalkalmazotti jogviszonyban töltöttek, és 2024. január 1-jén nem kerülnek át A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény hatálya alá, hanem korábbi közalkalmazotti jogviszonyuk munkaviszonnyá alakul? Mivel a Munka törvénykönyve nem rendelkezik a korábbi jubileumi jutalomhoz hasonló jutalom vagy hasonló juttatás kifizetési kötelezettségéről, ezek a munkavállalók elesnek a korábban jogszabályi rendelkezés alapján számukra járó jubileumi jutalomtól vagy az ahhoz mérhető más jutalom kifizetésétől.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létrejöttét követően a jogalkotó továbbra is biztosítani szándékozik a korábbi közalkalmazotti jubileumi jutalommal azonos nagyságrendű köznevelési foglalkoztatotti jutalmat, de 2024. január 1-jétől a kifizetésre jogosultság megállapítása nem a munkában töltött idő, hanem a megszerzett szakmai gyakorlat időtartama alapján történik. Ugyanakkor a 2024. január 1. előtti közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban töltött időtartamokat be kell és be lehet számítani a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időtartamba. A köznevelési foglalkoztatotti jutalom előnyösen érinti a korábban nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusokat és nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatottakat, akik számára az eddigiekben nem lehetett jubileumi jutalmat fizetni, most azonban jogosulttá válhatnak a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra.

2023. július 16.

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő

c. főiskolai docens