Sok kolléga fordul hozzám olyan kérdésekkel, hogy jár-e számára 2024. január 1-jén vagy azt követően a köznevelési foglalkoztatotti jutalom akkor, ha a 25, 30 vagy éppen 40 éves jogosultsági idő nem 2024. január 1-jén, hanem – akár néhány nappal – azt megelőzően következett be. Többen felvetették azt is, hogy – tudomásuk szerint – a ki nem fizetett jutalom összege három évre visszamenőleg követelhető, így ennek alapján esetleg lehetőség nyílik a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére abban az esetben is, ha – például a 25 éves – jogosultsági idő elérése mondjuk 2023. december 28-án, azaz a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra vonatkozó rendelkezések hatályba lépését megelőzően következett be.

Az ilyen problémák megfelelően alátámasztott megválaszolása érdekében először át kell tekintenünk a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra vonatkozó, 2024. január 1-jén hatályba lépő jogszabályi rendelkezéseket! A legfontosabb információkat a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) határozza meg az alábbiak szerint.

Púétv. 105. § (1) Köznevelési foglalkoztatotti jutalom jár a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak.

(2) A köznevelési foglalkoztatotti jutalom:

a) huszonöt év szakmai gyakorlat esetén kéthavi,

b) harminc év szakmai gyakorlat esetén háromhavi,

c) negyven év szakmai gyakorlat esetén öthavi, a kifizetés esedékességekor érvényes, pótlék és megbízási díj nélküli havi illetményének megfelelő összeg.

A jogszabály fenti rendelkezéseiből leszűrhetjük, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésének alapja a köznevelési foglalkoztatott alapilletménye, abba tehát a különféle pótlékok és megbízási díjak összegét nem lehet beleszámolni.

Most tekintsük át azoknak a kollégáknak a helyzetét, akik 2024. január 1. előtt (akár néhány nappal) töltik be a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony kifizetéséhez szükséges 25, 30 vagy 40 év szakmai gyakorlatot! Vajon jogosultak-e ők a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére, van-e bármilyen jogalapjuk a köznevelési foglalkoztatotti jutalom igénylésére? Ez a probléma napjainkban különösen gyakran fordul elő a 2023. december 31-ig egyházi-, alapítványi- vagy magánfenntartásban működő intézmények pedagógusainak és nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő munkavállalóinak esetében, hiszen ők nem voltak jogosultak a közalkalmazotti jubileumi jutalomra. A jelzett dátumig közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakat azért nem érintheti a probléma, mert ők 2023. december 31-ig jubileumi jutalomként kaphatják meg a közalkalmazotti jogviszony 25, 30 vagy 40 éves évfordulójának napján a jubileumi összeget.

A Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény, azaz a 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 105. §-a, amely a köznevelési foglalkoztatotti jutalomról rendelkezik, csak 2024. január 1-jén lép hatályba. Ezért ettől korábbi dátummal köznevelési foglalkoztatotti jutalom címen nem lehet átutalni járandóságot. A köznevelési foglalkoztatotti jutalom esedékessége azon a napon következik be, amikor az érintett szakmai gyakorlatának időtartama eléri a 25, 30 vagy 40 esztendőt. A szakmai gyakorlat számítására a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 42. és 93. §-ait kell alkalmazni. Ha tehát az érintett szakmai gyakorlata például 2023. december 29-én éri el a 30 évet, akkor ezen a címen számára köznevelési foglalkoztatotti jutalmat nem lehet kifizetni.

A jelenleg nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak szakmai köreiben felmerült az arra történő hivatkozás lehetősége is, hogy a Munka törvénykönyve 286. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkajogi igény három év alatt évül el. Lehet-e ezt vajon úgy értelmezni, hogy az az érintett, aki 2023. december 29-én szerezte meg a 30 éves szakmai gyakorlatot, 2024. január 1. után (vagy akár később, de mindenképpen a hároméves elévülési határidőn belül) benyújtja igényét a köznevelési foglalkoztató munkáltatónak, hogy a december 29-én esedékessé vált, és ki nem fizetett köznevelési foglalkoztatotti jutalom összegét fizesse meg számára? Sajnos ez így nem lehetséges! A munkajogi igény akkor lenne érvényesíthető, ha a munkáltató nem teljesítette volna a törvényben meghatározott kötelezettségét, például december 29-én nem fizette volna ki az érintettnek járó jutalmat. Mivel a köznevelési foglalkoztató munkáltatót december 29-én nem terhelhette a még nem is létező köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetési kötelezettsége, így azt el sem mulaszthatta, tehát vele szemben munkajogi igény nem érvényesíthető. Más lenne az az eset, ha például a közalkalmazotti munkáltató nem fizette volna ki a december 29-én a közalkalmazottnak járó jubileumi jutalom összegét, az ezzel kapcsolatos munkajogi igény három évre visszamenőleg vele szemben sikerrel érvényesíthető.

Felhívjuk még a figyelmet arra, hogy amíg a közalkalmazottak jubileumi jutalmának számítási alapját a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő képezte, addig a köznevelési foglalkoztatotti jutalom számításának alapja a szakmai gyakorlat. A 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 93. §-ában foglalt rendelkezés szerint a köznevelési foglalkoztatotti jutalom megállapítása szempontjából figyelembe vehető szakmai gyakorlatot a 42. §-ban részletesen leírt szabályok alapján kell számítani, azzal, hogy a nevelést-oktatást segítő munkakörben eltöltött időt a pedagógusnak járó köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időbe is be kell számítani, valamint a szakmai gyakorlatba a jogviszony szünetelésének ideje is beszámít. Ez utóbbi tipikusan a kisgyermekük nevelése, gondozása érdekében gyesen, gyeden lévő édesanyákat érinti, akiknek a jogviszonya a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt szünetelt, és ez az időtartam a Korm. rendelet 43. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint nem számít bele a szakmai gyakorlat időtartamába. Ettől eltérően azonban a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra történő jogosultság megállapításakor a jogviszony szünetelésének időtartamát is be kell számítani.

A szakmai gyakorlat időtartamának meghatározó jellegéből az is következik, hogy ha egy közalkalmazott egy adott időpontban jogosulttá vált a jubileumi jutalomra, akkor napra pontosan öt év folyamatos szakmai gyakorlat mellett sem biztos, hogy öt év múlva jogosulttá válik a 30 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalomra. Ha ugyanis a 25 év közalkalmazotti jogviszonyban voltak olyan időintervallumok, amikor az érintett közalkalmazott volt ugyan, de nem pedagógus és nem nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör töltött be (hanem például adminisztrációs vagy éppen fizikai közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatták), akkor az első 25 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamánál kevesebb lesz a szakmai gyakorlattal töltött ideje, tehát később válik jogosulttá a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére.

Az új pedagógus életpálya törvény (Púétv.) korlátozásokat tartalmaz a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére azokban az esetekben, amikor az érintett az ugyanolyan éves évfordulóhoz kapcsolódó jubileumi jutalmat korábban már megkapta. A törvény így rendelkezik az ilyen és ehhez hasonló esetekről.

Púétv. 160. § (8) Az a köznevelésben foglalkoztatott, aki 2024. január 1-jét követően megszerzi a jogosultságot a köznevelési foglalkoztatotti jutalom valamely fokozatára,

a) az általa megszerzett fokozatnál alacsonyabb fokozathoz kapcsolódó köznevelési foglalkoztatotti jutalomra emellett nem jogosult,

b) nem jogosult a köznevelési foglalkoztatotti jutalom ezen fokozatára, ha a korábbi közalkalmazotti jogviszonyában az azonos elnevezésű jubileumi jutalomra való jogosultságot megszerezte.

Mutassuk be ezt a problémát egy olyan példán, amelyet a fentebb említettek szerint gondolunk át. Ha egy közalkalmazott pl. 2023. május 1-jén a 30 éves közalkalmazotti jogviszonyának évfordulóján jogosulttá vált a 30 éves jubileumi jutalomra és azt kifizették számára, de 30 év közalkalmazotti jogviszonyából pontosan egy évet nem pedagógus és nem nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben töltött (pl. gazdasági ügyintéző volt), akkor 30 éves szakmai gyakorlatát 2023. helyett 2024. május 1-jén éri el, ekkor – a fenti rendelkezés miatt – számára köznevelési foglalkoztatotti jutalom már nem fizethető ki. Hasonlóképpen nem igényelheti a 30 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalmat megelőző 25 év szakmai gyakorlat után járó köznevelési foglalkoztatotti jutalom összegét sem.

Jár-e a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony annak a nyugdíjasnak, aki jogviszonyának megszűnésekor rendelkezik 35 év szakmai gyakorlattal, de 40 évvel már nem? Ezzel kapcsolatban a Púétv. a Kjt. korábbi megengedő szabályával azonosan rendelkezik az alábbiak szerint:

Púétv. 105. § (3) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya arra tekintettel szűnt meg, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a felmentés közlésének, vagy legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, részére a megszűnés évében esedékessé váló köznevelési foglalkoztatotti jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

(4) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya

a) áthelyezés vagy elbocsátás esete kivételével megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül,

b) felmentésére nyugdíjjogosultság megszerzésének indokával kerül sor, vagy

c) legalább harmincöt évi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

a negyven évhez kötődő köznevelési foglalkoztatotti jutalmat részére a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

Fontos tanácsként fogalmazhatjuk meg minden olyan kolléga számára, aki a közeljövőben jogosulttá válik a köznevelési foglalkoztatotti jutalom valamely fokozatára, hogy gondosan számítsa ki a jutalom alapját képező szakmai gyakorlatának az időtartamát figyelemmel arra, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító szakmai gyakorlat számításakor a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat időtartamát is be kell számítani.

Végezetül még egy gyakran felvetett problémával foglalkozzunk: a jubileumi jutalom, majd 2024. január 1-jétől köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére kell-e a munkáltató számára bármilyen kérelmet benyújtani? Nem, ezt a kötelezettséget jogszabályok nem írják elő, a munkáltató számára azonban jogszabály írja elő a jubileumi jutalom, illetőleg a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésének kötelezettségét, valamint a jogosultság megállapításához szükséges időtartam nyilvántartását. Mindazonáltal mindenkinek azt javasolhatjuk, hogy számítsa ki napra pontosan szakmai gyakorlatának időtartamát, egyeztesse azt az intézményben a KIR-ben nyilvántartott adatokkal, és kísérje figyelemmel azt, hogy mely időpontban válik jogosulttá a jutalom kifizetésére. A munkáltatónak az éves költségvetésében terveznie kell a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésével kapcsolatos költségeket, és nyilván kell tartania a jutalomra történő jogosultság, azaz a kifizetés napját. Ha a munkáltató ezt elmulasztaná, akkor egy egyeztetés során hívjuk fel figyelmét a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra történő jogosultságunkra.

  1. szeptember 26.

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő

Sok kolléga fordul hozzám olyan kérdésekkel, hogy jár-e számára 2024. január 1-jén vagy azt követően a köznevelési foglalkoztatotti jutalom akkor, ha a 25, 30 vagy éppen 40 éves jogosultsági idő nem 2024. január 1-jén, hanem – akár néhány nappal – azt megelőzően következett be. Többen felvetették azt is, hogy – tudomásuk szerint – a ki nem fizetett jutalom összege három évre visszamenőleg követelhető, így ennek alapján esetleg lehetőség nyílik a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére abban az esetben is, ha – például a 25 éves – jogosultsági idő elérése mondjuk 2023. december 28-án, azaz a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra vonatkozó rendelkezések hatályba lépését megelőzően következett be.

Az ilyen problémák megfelelően alátámasztott megválaszolása érdekében először át kell tekintenünk a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra vonatkozó, 2024. január 1-jén hatályba lépő jogszabályi előírásokat! Az alapvető rendelkezéseket a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) határozza meg az alábbiak szerint.

Púétv. 105. § (1) Köznevelési foglalkoztatotti jutalom jár a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak.

(2) A köznevelési foglalkoztatotti jutalom: a) huszonöt év szakmai gyakorlat esetén kéthavi, b) harminc év szakmai gyakorlat esetén háromhavi, c) negyven év szakmai gyakorlat esetén öthavi, a kifizetés esedékességekor érvényes, pótlék és megbízási díj nélküli havi illetményének megfelelő összeg.

A jogszabály fenti rendelkezéseiből leszűrhetjük, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésének alapja a köznevelési foglalkoztatott alapilletménye, abba tehát a különféle pótlékok és megbízási díjak összegét nem lehet beleszámolni.

Most tekintsük át azoknak a kollégáknak a helyzetét, akik 2024. január 1. előtt (akár néhány nappal) töltik be a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony kifizetéséhez szükséges 25, 30 vagy 40 év szakmai gyakorlatot! Vajon jogosultak-e ők a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére, van-e bármilyen jogalapjuk a köznevelési foglalkoztatotti jutalom igénylésére? Ez a probléma napjainkban különösen gyakran fordul elő a 2023. december 31-ig egyházi-, alapítványi- vagy magánfenntartásban működő intézmények pedagógusainak és nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő munkavállalóinak esetében, hiszen ők nem voltak jogosultak a közalkalmazotti jubileumi jutalomra. A jelzett dátumig közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakat azért nem érintheti a probléma, mert ők 2023. december 31-ig jubileumi jutalomként kaphatják meg a közalkalmazotti jogviszony 25, 30 vagy 40 éves évfordulójának napján a jubileumi összeget.

A Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény, azaz a 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 105. §-a, amely a köznevelési foglalkoztatotti jutalomról rendelkezik, csak 2024. január 1-jén lép hatályba. Ezért ettől korábbi dátummal köznevelési foglalkoztatotti jutalom címen nem lehet átutalni járandóságot. A köznevelési foglalkoztatotti jutalom esedékessége azon a napon következik be, amikor az érintett szakmai gyakorlatának időtartama eléri a 25, 30 vagy 40 esztendőt. A szakmai gyakorlat számítására a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 42. és 93. §-ait kell alkalmazni. Ha tehát az érintett szakmai gyakorlata például 2023. december 29-én éri el a 30 évet, akkor ezen a címen számára köznevelési foglalkoztatotti jutalmat nem lehet kifizetni.

A jelenleg nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak szakmai köreiben felmerült az arra történő hivatkozás lehetősége is, hogy a Munka törvénykönyve 286. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkajogi igény három év alatt évül el. Lehet-e ezt vajon úgy értelmezni, hogy az az érintett, aki 2023. december 29-én szerezte meg a 30 éves szakmai gyakorlatot, 2024. január 1. után (vagy akár később, de mindenképpen a hároméves elévülési határidőn belül) benyújtja igényét a köznevelési foglalkoztató munkáltatónak, hogy a december 29-én esedékessé vált, és ki nem fizetett köznevelési foglalkoztatotti jutalom összegét fizesse meg számára? Sajnos ez így nem lehetséges! A munkajogi igény akkor lenne érvényesíthető, ha a munkáltató nem teljesítette volna a törvényben meghatározott kötelezettségét, például december 29-én nem fizette volna ki az érintettnek járó jutalmat. Mivel a köznevelési foglalkoztató munkáltatót december 29-én nem terhelhette a még nem is létező köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetési kötelezettsége, így azt el sem mulaszthatta, tehát vele szemben munkajogi igény nem érvényesíthető. Más lenne az az eset, ha például a közalkalmazotti munkáltató nem fizette volna ki a december 29-én a közalkalmazottnak járó jubileumi jutalom összegét, az ezzel kapcsolatos munkajogi igény három évre visszamenőleg vele szemben sikerrel érvényesíthető.

Felhívjuk még a figyelmet arra, hogy amíg a közalkalmazottak jubileumi jutalmának számítási alapját a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő képezte, addig a köznevelési foglalkoztatotti jutalom számításának alapja a szakmai gyakorlat. A 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 93. §-ában foglalt rendelkezés szerint a köznevelési foglalkoztatotti jutalom megállapítása szempontjából figyelembe vehető szakmai gyakorlatot a 42. §-ban részletesen leírt szabályok alapján kell számítani, azzal, hogy a nevelést-oktatást segítő munkakörben eltöltött időt a pedagógusnak járó köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időbe is be kell számítani, valamint a szakmai gyakorlatba a jogviszony szünetelésének ideje is beszámít. Ez utóbbi tipikusan a kisgyermekük nevelése, gondozása érdekében gyesen, gyeden lévő édesanyákat érinti, akiknek a jogviszonya a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt szünetelt, és ez az időtartam a Korm. rendelet 43. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint nem számít bele a szakmai gyakorlat időtartamába. Ettől eltérően azonban a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra történő jogosultság megállapításakor a jogviszony szünetelésének időtartamát is be kell számítani.

A szakmai gyakorlat időtartamának meghatározó jellegéből az is következik, hogy ha egy közalkalmazott egy adott időpontban jogosulttá vált a jubileumi jutalomra, akkor napra pontosan öt év folyamatos szakmai gyakorlat mellett sem biztos, hogy öt év múlva jogosulttá válik a 30 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalomra. Ha ugyanis a 25 év közalkalmazotti jogviszonyban voltak olyan időintervallumok, amikor az érintett közalkalmazott volt ugyan, de nem pedagógus és nem nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör töltött be (hanem például adminisztrációs vagy éppen fizikai közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatták), akkor az első 25 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamánál kevesebb lesz a szakmai gyakorlattal töltött ideje, tehát később válik jogosulttá a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére.

Az új pedagógus életpálya törvény (Púétv.) korlátozásokat tartalmaz a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére azokban az esetekben, amikor az érintett az ugyanolyan éves évfordulóhoz kapcsolódó jubileumi jutalmat korábban már megkapta. A törvény így rendelkezik az ilyen és ehhez hasonló esetekről.

160. § (8) Az a köznevelésben foglalkoztatott, aki 2024. január 1-jét követően megszerzi a jogosultságot a köznevelési foglalkoztatotti jutalom valamely fokozatára,

a) az általa megszerzett fokozatnál alacsonyabb fokozathoz kapcsolódó köznevelési foglalkoztatotti jutalomra emellett nem jogosult,

b) nem jogosult a köznevelési foglalkoztatotti jutalom ezen fokozatára, ha a korábbi közalkalmazotti jogviszonyában az azonos elnevezésű jubileumi jutalomra való jogosultságot megszerezte.

Mutassuk be ezt a problémát egy olyan példán, amelyet a fentebb említettek szerint gondolunk át. Ha egy közalkalmazott pl. 2023. május 1-jén a 30 éves közalkalmazotti jogviszonyának évfordulóján jogosulttá vált a 30 éves jubileumi jutalomra és azt kifizették számára, de 30 év közalkalmazotti jogviszonyából pontosan egy évet nem pedagógus és nem nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben töltött (pl. gazdasági ügyintéző volt), akkor 30 éves szakmai gyakorlatát 2023. helyett 2024. május 1-jén éri el, ekkor – a fenti rendelkezés miatt – számára köznevelési foglalkoztatotti jutalom már nem fizethető ki. Hasonlóképpen nem igényelheti a 30 éves köznevelési foglalkoztatotti jutalmat megelőző 25 év szakmai gyakorlat után járó köznevelési foglalkoztatotti jutalom összegét sem.

Jár-e a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony annak a nyugdíjasnak, aki jogviszonyának megszűnésekor rendelkezik 35 év szakmai gyakorlattal, de 40 évvel már nem? Ezzel kapcsolatban a Púétv. a Kjt. korábbi megengedő szabályával azonosan rendelkezik az alábbiak szerint:

105. § (3) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya arra tekintettel szűnt meg, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a felmentés közlésének, vagy legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, részére a megszűnés évében esedékessé váló köznevelési foglalkoztatotti jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

(4) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya

a) áthelyezés vagy elbocsátás esete kivételével megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül,

b) felmentésére nyugdíjjogosultság megszerzésének indokával kerül sor, vagy

c) legalább harmincöt évi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

a negyven évhez kötődő köznevelési foglalkoztatotti jutalmat részére a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

Fontos tanácsként fogalmazhatjuk meg minden olyan kolléga számára, aki a közeljövőben jogosulttá válik a köznevelési foglalkoztatotti jutalom valamely fokozatára, hogy gondosan számítsa ki a jutalom alapját képező szakmai gyakorlatának az időtartamát figyelemmel arra, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító szakmai gyakorlat számításakor a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat időtartamát is be kell számítani.

Végezetül még egy gyakran felvetett problémával foglalkozzunk: a jubileumi jutalom, majd 2024. január 1-jétől köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésére kell-e a munkáltató számára bármilyen kérelmet benyújtani? Nem, ezt a kötelezettséget jogszabályok nem írják elő, a munkáltató számára azonban jogszabály írja elő a jubileumi jutalom, illetőleg a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésének kötelezettségét, valamint a jogosultság megállapításához szükséges időtartam nyilvántartását. Mindazonáltal mindenkinek azt javasolhatjuk, hogy számítsa ki napra pontosan szakmai gyakorlatának időtartamát, egyeztesse azt az intézményben a KIR-ben nyilvántartott adatokkal, és kísérje figyelemmel azt, hogy mely időpontban válik jogosulttá a jutalom kifizetésére. A munkáltatónak az éves költségvetésében terveznie kell a köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetésével kapcsolatos költségeket, és nyilván kell tartania a jutalomra történő jogosultság, azaz a kifizetés napját. Ha a munkáltató ezt elmulasztaná, akkor egy egyeztetés során hívjuk fel figyelmét a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra történő jogosultságunkra.

2023. szeptember 26.

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő