A Belügyminisztérium 2023. december 29-én közzétette a 2024. január 1-jétől érvényes pedagógus illetményemelés koncepcióját. Ezt – minimálisan kiegészített és átszerkesztett formában – közzéteszem. Felhívom a figyelmet arra, hogy a koncepcióban megjelenő illetményemelésről készülő jogszabály még nem jelent meg, de a koncepcióban megfogalmazott elemeket bizonyára tartalmazni fogja. A tervezett illetményemeléssel kapcsolatban cikket készítek, ehhez kis türelmüket kérem.

A tanárbéremelés koncepciója

közzétette a Belügyminisztérium 2023. december 29-én

A Kormány célja, hogy 2024-ben a pedagógus átlagbér elérje a diplomás átlagbér 71,8%-át. A Központi Statisztikai Hivatal 2022. évre közölt tényadati és a 2023. évben végrehajtott intézkedések, valamint a makrogazdasági adatok alapján a 2023 évben körülbelül 508.717 Ft-os pedagógus átlagbérre lehet számítani, míg a diplomás átlagbér előzetesen kalkulált értéke 849.060 Ft. A diplomás átlagbér 2024-re előzetesen számított összege 936.513 Ft, így a Kormány céljának elérése érdekében a pedagógus átlagbérnek legalább 672.416 Ft-ra kell emelkednie. Ennek érdekében 2024. január 1-jétől átlagosan 32,2 %-os illetményemelést kell biztosítani a pedagógusoknak, valamint a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára. 2024 év első félévében a Központi Statisztikai Hivatal 2023. évi tényadatai alapján a béremelés mértéke, illetve a célok teljesülése folyamatosan figyelemmel kísérendő.

A fentiek megvalósítása céljából, annak érdekében, hogy a fenti illetményemelés a 2024. januári illetmény kifizetésekor már érvényesülni tudjon, a Kormány a következő intézkedéseket javasolja:

1., Gyakornoki illetmény növelése: A Kormány döntése, hogy a pályakezdő gyakornokok illetménye az átlagos illetményemelésnek megfelelő mértékben emelkedjen. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény 2023. évre a gyakornokok illetményét havi 400.000 Ft-ban állapította meg, így ennek 32,2%-os emelésével a gyakornokok illetménye 2024. január 1-jétől 528.800 Ft-ban határozandó meg.

2., Pedagógusi illetmény alsó határa: A gyakornoki illetménynél kevesebbet a más besorolásban lévő pedagógusok sem kereshetnek. Az ő illetményüket a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény sávos bérrendszer keretei között szabályozza az alábbi sávhatárok szerint: Besorolás Alsó határ Felső határ Pedagógus I. 410.000 1.065.000 Pedagógus II. 430.000 1.135.000 Mesterpedagógus 520.000 1.365.000 Kutatótanár 640.000 1.470.000. A törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet ettől eltérő sávhatárokat is megállapíthat. Erre figyelemmel indokolt, hogy a gyakornokok részére megállapított új illetmény figyelembe vételével 2024. január 1-jétől a havi illetmény alsó határa a következők szerint alakuljon:

Besorolás alsó határa:

  • Gyakornok 528.800 Ft (jelenlegi: 440.000 Ft)
  • Pedagógus I. 538.000 Ft (jelenlegi: 440.000 Ft)
  • Pedagógus II. 555.000 Ft (jelenlegi: 440.000 Ft)
  • Mesterpedagógus 630.000 Ft (jelenlegi: 520.000 Ft)
  • Kutatótanár 750.000 Ft (jelenlegi: 640.000 Ft)
  1. Az illetménymegállapítás szempontjai:

Annak érdekében, hogy az átlagos 32.2%-os béremelés megvalósuljon, a fenti új alsó sávhatárok mellett további intézkedés is szükséges: a pedagógusok illetményét a 2023. évi LII. törvény alapján a munkáltató – az adott fokozatokhoz tartozó illetménysávon belül –a 98. § (2) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével állapítja meg, amelyek a következők:

a) a szakmai gyakorlati idő mértéke,

b) a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség melletti, a kinevezésében feltüntetett további, munkakörében hasznosítható szakképesítés, szakképzettség idegennyelv-ismeret megléte,

c) a munkaköri feladatokon túl önkéntesen vállalt többletfeladatok, ideértve, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót több köznevelési intézményben vagy több feladatellátási helyen foglalkoztatják,

d) munkakörében végzett tevékenységéhez kapcsolódó, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerés megléte,

e) a felelős gazdálkodás eredményeképp a munkáltató rendelkezésére álló forrás összege,

f) a pedagógus által tanított tantárgyak száma,

g) a pedagógus munkakör munkaerőpiaci szempontból történő betölthetőségének lehetősége.

Figyelemmel arra, hogy az új alsó sávhatárok már alapvetően jelentős béremelést jelentenek, a Kormány javaslata, hogy a végrehajtandó béremelés a differenciáltan felosztható források korlátozottsága okán a törvényben rögzített szempontok közül az alábbi kettő esetében további kiemelés történjen meg: – a besorolás alapjául szolgáló végzettség és – a pedagógus munkakör munkaerőpiaci szempontból történő betölthetőségének szempontja. Erre figyelemmel a Kormány javaslata (az új alsó sávhatárok mellett) a végzettség mesterfokozat meglétét +2%-os, a matematika, digitális kultúra, természettudomány-környezettan, fizika, kémia, biológia, földrajz szakos szakképzettséget pedig az ezen tantárgyakat tanító pedagógusok esetén további 4%-os illetményemeléssel ismerné el.

4., További szempontok:

a) A Kormány a béremelés megfelelő mértékben történő teljesülése érdekében valamennyi fenntartó számára indokoltnak tartja szabályozni, hogy a fenntartók az illetményemelés céljából biztosítandó támogatást csak a pedagógusok személyi juttatására fordíthatják. Az is szabályozandó, hogy az illetményemelés fedezetére kapott többlettámogatást a fenntartók a pedagógusok után kifizetett személyi juttatások, adók és járulékok arányában adják át a fenntartott köznevelési intézményeiknek.

b) A bérek emelkedésének biztosítását szolgálja, hogy a pedagógus havi illetménye a teljesítményértékelés eredménye miatt alacsonyabb összegben nem határozható meg.

c) Szabályozandó továbbá, hogy ha a tankerületi központ a kinevezési okmányban meghatározott munkavégzési helytől eltérő feladatellátási helyen történő munkavégzésre utasítja a pedagógust, akkor ezt köteles megindokolni.

d) A bérek emelésének további eszközeként bevezetjük, hogy ha a pedagógusnak három munkában töltött éven át nem emelkedne a fizetése – a magasabb fokozatba történő átsorolásból vagy a teljesítményértékelés eredményeként magasabb összegű illetmény megállapításától eltekintve –, akkor a havi illetményét legalább 2,5%-kal emelni kell.

e) Szintén kiemelendő, hogy a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára is biztosítva legyen a fentiek szerinti illetményemelés.